PROPANEDIOİK ASİT (MALONIC ASİT)

TANIM:
Malonik asit (IUPAC sistematik adı: propandioik asit), CH2(COOH)2 yapısına sahip bir dikarboksilik asittir.
Propandioik asidin (Malonik Asit) iyonize formu, esterleri ve tuzları malonatlar olarak bilinir. Örneğin dietil malonat, malonik asidin dietil esteridir.
Adı, 'elma' anlamına gelen Yunanca μᾶλον (malon) kelimesinden gelmektedir.


CAS Numarası: 141-82-2
Avrupa Topluluğu (EC) Numarası: 205-503-0
IUPAC Adı: propandioik asit
Moleküler Formül: C3H4O4


Propandioik asit olarak da bilinen propandioik asit (Malonik Asit), CH2(COOH)2 yapısına sahip bir dikarboksilik asittir.
Propandioik asit (Malonik Asit), ikisi triklinik ve biri monoklinik olmak üzere üç çeşit kristal formuna sahiptir.
Etanolden kristalleşen beyaz triklinik kristallerdir.
140°C'de asetik asit ve karbondioksite ayrışır.


Propandioik asit (Malonik Asit) 1.067×103~1.333×103Pa vakumda ayrışmaz, ancak doğrudan süblimleşir.
Malonik asidin iyonize formu, esterleri ve tuzları malonatlar olarak bilinir.
Örneğin dietil malonat, malonik asidin etil esteridir.
Adı Latincede elma anlamına gelen malum kelimesinden gelmektedir.


Propandioik asit (Malonik Asit), karboksilik asitler ailesine ait bir dikarboksilik asittir.
Bir dikarboksilik asit, iki karboksilik asit fonksiyonel grubu içerir.
Genellikle bir dikarboksilik asit, monokarboksilik asitlerle aynı kimyasal davranışı sergiler.

Propandioik asit (Malonik Asit) doğal olarak bazı meyvelerde bulunur.
Propandioik asit (Malonik Asit), çeşitli faydaları olan faydalı bir organik bileşiktir.
IUPAC adı propandioik asittir.
Propandioik asit (Malonik Asit), malik veya maleik asit ile karıştırılmamalıdır.PROPANEDIOİK ASİTİN (MALONİK ASİT) OLUŞUMU:
Propandioik asit (Malonik Asit), bazı meyvelerde doğal olarak bulunan organik bir bileşiktir.
Organik tarımla üretilen meyveler, geleneksel tarım uygulamalarıyla üretilenlere göre daha yüksek konsantrasyonlarda malonik asit içerir.
Propandioik asit (Malonik Asit) sıklıkla bazı turunçgil ve sebzelerde bulunur.

Propandioik asit (Malonik Asit) gıda maddelerinin bir bileşenidir ve insanlar dahil hayvanlarda bulunur.
Bu asidin adı Yunanca Malon kelimesinden türetilmiştir.

Elma demektir.
Malonik asidin iyonize formu, tuzları ve esterleriyle birlikte malonattır.
Propandioik asit (Malonik Asit), doğada beyaz kristal veya kristal toz halinde oluşur.PROPANEDIOİK ASİTİN (MALONİK ASİT) TARİHÇESİ:
Propandioik asit (Malonik Asit), birçok meyve ve sebzede bulunan doğal olarak oluşan bir maddedir.
Organik tarımla üretilen turunçgillerin, konvansiyonel tarımla üretilen meyvelere göre daha yüksek düzeyde malonik asit içerdiği yönünde bir iddia var.
Propandioik asit (Malonik Asit) ilk kez 1858 yılında Fransız kimyager Victor Dessaignes tarafından malik asidin oksidasyonu yoluyla hazırlandı.


Propandioik asit (Malonik Asit) ilk kez 1858 yılında Fransız kimyager Victor Dessaignes tarafından hazırlandı.
Malik asidi güçlü bir oksitleyici madde olan potasyum dikromatla oksitledi.
Daha sonra propandioik asitin (Malonik Asit) turunçgiller gibi bazı meyvelerde oluştuğu bulunmuştur.
Propandioik asit (Malonik Asit), glikozun fermente edilmesiyle de üretilebilir.


MALONİK ASİTİN ÖNEMİ:
Propandioik asit (Malonik Asit), rekabetçi bir inhibitörün bir örneğidir.
Propandioik asit (Malonik Asit), solunumda süksinat dehidrojenaza karşı ETS zincirinde görev yapar.
Propandioik asit (Malonik Asit), doğuştan metabolizma hatasına yol açan malonil-CoA dekarboksilaz eksikliği ile ilişkilidir.

Propandioik asit (Malonik Asit), malonik asit içeren gıdaların izlenmesinde potansiyel bir biyobelirteç görevi görür.
Propandioik asit (Malonik Asit) çeşitli endüstrilerde kullanım alanı bulur.


PROPANEDIOİK ASİT (MALONİK ASİT) FORMÜLÜ:
Propandioik asit (Malonik Asit) formülü C3H4O4'tür.
Propandioik asit (Malonik Asit), propandioik asit veya dikarboksimetan olarak da adlandırılır ve formülü CH₂(COOH)₂ şeklinde yazılır.

Yani C3H4O4'ün isimleri aşağıdaki gibidir:
• Malonik asit
• Propandioik asit
• Karboksi Asetik asit
• Dikarboksimetan
• Metan dikarboksilik asit
• Dikarboksilat
• Dikarboksilik asit
• 1,3-Propanedioik asit
• Metan dikarbonik asit
• Propan-1,3-dioik asit

Malonik Asitle Yakından İlgili Kimyasallar:
● Difloro Malonik asit: Malonik asidin florlu versiyonudur.
● Malonat, aşağıdakiler gibi malonik asitlerin esterlerini ve tuzlarını içerir:
• Disodyum malonat
• Dietil malonat
• Malonil-CoA
• Dimetil malonat


PROPANEDIOİK ASİTİN (MALONİK ASİT) YAPISI VE HAZIRLANIŞI:
Yapı, X-ışını kristalografisi ile belirlenmiştir ve yoğunlaştırılmış faz termokimyası da dahil olmak üzere kapsamlı özellik verileri, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden temin edilebilir.

Malonik asidin klasik bir preparasyonu kloroasetik asitten başlar:
Sodyum karbonat, sodyum tuzunu üretir ve bu tuz, daha sonra, bir nükleofilik ikame yoluyla siyanoasetik asidin sodyum tuzunu sağlamak üzere sodyum siyanür ile reaksiyona sokulur.
Nitril grubu, sodyum hidroksit ile sodyum malonata hidrolize edilebilir ve asitleştirme, malonik asit verir.

Ancak endüstriyel olarak malonik asit, dimetil malonatın veya dietil malonatın hidrolizi ile üretilir.
Ayrıca glikozun fermantasyonu yoluyla da üretilmiştir.

Kloroasetik asit (mono kloroasetik asit olarak da bilinir) ile hazırlanabilir.
Sodyum karbonat sodyum tuzu verir.
Tuz, sodyum siyanür ile reaksiyona girer.


Nükleofilik ikame reaksiyonu siyanoasetik asit tuzuna yol açar.
Nitril grubu, sodyum malonat üretmek üzere NaOH ile hidrolize edilir.
Sodyum malonatın asitleştirilmesi malonik asit verir.

PROPANEDIOİK ASİTİN (MALONİK ASİT) ORGANİK REAKSİYONLARI:
Malonik asit tipik bir karboksilik asit gibi reaksiyona girer: amid, ester, anhidrit ve klorür türevleri oluşturur.
Malonik anhidrit, mono-ester veya amid türevlerinin ara maddesi olarak kullanılabilirken, malonil klorür, diesterler veya diamidlerin elde edilmesinde en kullanışlı olanıdır.
İyi bilinen bir reaksiyonda malonik asit, üre ile yoğunlaşarak barbitürik asit oluşturur.

Propandioik asit (Malonik Asit), daha sonraki dönüşümlerde çok yönlü bir ara ürün olan Meldrum asidini oluşturmak için asetonla da yoğunlaştırılabilir.
Malonik asit esterleri aynı zamanda malonik ester sentezinde -CH2COOH sentezi olarak da kullanılır.


MİTOKONDRİYAL YAĞ ASİTLERİ SENTEZİ:
Malonik asit, mitokondriyal yağ asidi sentezinin (mtFASII) başlangıç substratıdır ve burada malonil-CoA sentetaz (ACSF3) tarafından malonil-CoA'ya dönüştürülür.
Ek olarak malonatın koenzim A türevi olan malonil-CoA, asetil CoA ile birlikte sitozolik yağ asidi biyosentezinde önemli bir öncüdür.

Malonil CoA, asetil-CoA karboksilazın etkisiyle asetil CoA'dan oluşturulur ve malonat, bir yağ asidi zincirine eklenmek üzere bir asil taşıyıcı proteine aktarılır.


Briggs-Rauscher reaksiyonu:
Malonik asit, salınımlı bir kimyasal reaksiyonun klasik örneği olan Briggs-Rauscher reaksiyonunda önemli bir bileşendir.


Knoevenagel yoğunlaşması:
Knoevenagel yoğunlaşmasında, malonik asit veya bunun diesterleri bir aldehit veya ketonun karbonil grubu ile reaksiyona sokulur ve bunu bir dehidrasyon reaksiyonu takip eder.
Z=COOH (malonik asit) veya Z=COOR' (malonat ester)

Malonik asidin kendisi kullanıldığında, bunun nedeni normal olarak arzu edilen ürünün, Doebner modifikasyonu olarak adlandırılan, karbon dioksit kaybıyla birlikte ikinci bir aşamanın meydana geldiği bir ürün olmasıdır.
Knoevenagel yoğunlaşmasının Doebner modifikasyonu.
Dolayısıyla, örneğin piridin içindeki akrolein ve malonik asidin reaksiyon ürünü, iki değil, bir karboksilik asit grubuna sahip trans-2,4-Pentadienoik asittir.

Karbon suboksitin hazırlanması:
Karbon suboksit, kuru bir fosfor pentoksit (P4O10) ve malonik asit karışımının ısıtılmasıyla hazırlanır.
Malonik anhidrit ile benzer şekilde reaksiyona girerek malonatlar oluşturur.


PROPANEDIOİK ASİT (MALONİK ASİT) UYGULAMALARI:
Propandioik asit (Malonik Asit), özel polyesterlerin öncüsüdür.
Propandioik asit (Malonik Asit), polyesterlerde ve polimerlerde kullanılmak üzere 1,3-propandiol'e dönüştürülebilir (ama yararlılığı belirsizdir).
Propandioik asit (Malonik Asit), UV ışığının, oksidasyonun ve korozyonun neden olduğu hasara karşı koruma sağlamak için çeşitli kaplama uygulamalarında kullanılan alkid reçinelerinde de bir bileşen olabilir.


Propandioik asidin (Malonik Asit) bir uygulaması, ısıya duyarlı yüzeyler için giderek daha değerli hale gelen ve kaplama sürecini hızlandırma isteği olan düşük sıcaklıkta kürlenen toz kaplamalar için çapraz bağlayıcı olarak kaplama endüstrisindedir.
Otomobillere yönelik küresel kaplama pazarının 2014 yılında 18,59 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve 2022'ye kadar yıllık %5,1 büyüme oranı öngörülüyor.


Propandioik asit (Malonik Asit), elektronik endüstrisi, tat ve koku endüstrisi, özel solventler, polimer çapraz bağlama ve ilaç endüstrisi dahil olmak üzere bir dizi üretim prosesinde yüksek değerli özel bir kimyasal olarak kullanılır.
2004 yılında, malonik asit ve ilgili diesterlerin yıllık küresel üretimi 20.000 mt'un üzerindeydi.
Bu pazarların potansiyel büyümesi, endüstriyel uygulamalarda petrol bazlı kimyasalların yerini almayı amaçlayan endüstriyel biyoteknolojideki ilerlemelerden kaynaklanabilir.


2004 yılında Propandioik asit (Malonik Asit), ABD Enerji Bakanlığı tarafından biyokütleden üretilecek en iyi 30 kimyasaldan biri olarak listelendi.
Gıda ve ilaç uygulamalarında malonik asit, farmasötik formülasyonda bir yardımcı madde olarak veya gıdalar için doğal koruyucu katkı maddesi olarak asitliği kontrol etmek için kullanılabilir.
Propandioik asit (Malonik Asit), tat ve koku bileşikleri gama-nonalakton, sinnamik asit ve farmasötik bileşik valproat dahil olmak üzere çok sayıda değerli bileşiğin üretilmesi için bir yapı taşı kimyasal olarak kullanılır.

Malonik asit (%37,5 a/a'ya kadar), biyolojik olarak parçalanabilen bir termoplastik üretmek üzere mısır ve patates nişastalarını çapraz bağlamak için kullanılmıştır; işlem, toksik olmayan katalizörler kullanılarak su içinde gerçekleştirilir.
Nişasta bazlı polimerler, 2014 yılında küresel biyobozunur polimer pazarının %38'ini oluşturuyordu; gıda ambalajı, köpük ambalaj ve kompost torbaları en büyük son kullanım segmentleriydi.
Eastman Kodak şirketi ve diğerleri, malonik asit ve türevlerini cerrahi yapıştırıcı olarak kullanıyor.Patoloji:
Yüksek malonik asit düzeylerine yüksek metilmalonik asit düzeyleri eşlik ediyorsa bu, malonik ve metilmalonik asidüri (CMAMMA) kombinasyonunun metabolik hastalığına işaret edebilir.
Kan plazmasındaki malonik asitin metilmalonik asit oranının hesaplanmasıyla CMAMMA, klasik metilmalonik asidemiden ayırt edilebilir.


Biyokimya:
Malonik asit, solunum elektron taşıma zincirindeki süksinat dehidrojenaz enziminin (kompleks II) rekabetçi bir inhibitörünün klasik bir örneğidir.
Enzimin aktif bölgesine reaksiyona girmeden bağlanır, olağan substrat süksinatla rekabet eder, ancak dehidrojenasyon için gereken -CH2CH2- grubundan yoksundur.
Bu gözlem süksinat dehidrojenazdaki aktif bölgenin yapısını ortaya çıkarmak için kullanıldı. Bu enzimin inhibisyonu hücresel solunumu azaltır.

Malonik asit birçok gıdanın doğal bir bileşeni olduğundan insanlar da dahil olmak üzere memelilerde mevcuttur.


İlgili Kimyasallar:
Malonik asidin florlanmış versiyonu difloromalonik asittir.
Propandioik asit (Malonik Asit) diprotiktir; yani molekül başına iki proton bağışlayabilir.
Malonat veya propandioat bileşikleri, malonik asitin tuzlarını ve esterlerini içerir, örneğin:
• Dietil malonat
• Dimetil malonat
• Disodyum malonat
• Malonil-CoA


MALONİK ASİT KULLANIMI:
Bu dikarboksilik asit, otomobiller, gıda, koku ve ilaç dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulama alanı bulur.
Malonik asidin önemli kullanım alanları şunlardır:
Propandioik asit (Malonik Asit), polyester ve diğer polimerlerde öncü olarak kullanılır.


Propandioik asit (Malonik Asit), koku endüstrisinde aroma maddesi olarak kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit) asitliği kontrol etmek için uygundur.
Propandioik asit (Malonik Asit), farmasötik ürünlerde kullanım alanı bulur.


Biyolojik olarak parçalanabilen kapların üretiminde propandioik asit (Malonik Asit) kullanılmaktadır.
Propandioik asit (Malonik Asit) aynı zamanda cerrahi yapıştırıcıların bir bileşenidir.
Propandioik asit (Malonik Asit), özelliklerini geliştirmek için mısır nişastası ve patates nişastası arasında çapraz bağlama maddesi olarak görev yapar.


Propandioik asit (Malonik Asit), B1, B6, B2 vitaminleri ve amino asitlerin üretiminde kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit) alkid reçinelerinde bileşen olarak da kullanılabilir.
Bu madde, nesneleri UV ışığı hasarına, oksidasyona ve korozyona karşı korumak için çeşitli kaplama uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.


Propandioik asidin (Malonik Asit) yaygın bir uygulaması, düşük sıcaklıktaki toz boyalar için bir çapraz bağlayıcıdır.
Bunlar ısıya duyarlı yüzeyler için değerlidir.
ABD Enerji Bakanlığı'nın biyokütle üretimine yönelik en önemli kimyasallar listesinde yer almaktadır.

Gıda ve ilaç uygulamalarında gıdalar için doğal koruyucu katkı maddesi görevi görür.
Tedavi amaçlı kullanımları arasında yemlere malonik asit ilave edilerek etçi civcivlerde kemik dokusunun emilmesinin önlenmesi yer alır.


Propandioik asit (Malonik Asit) ve esterleri esas olarak farmasötik ara ürünler, baharatlar, yapıştırıcılar, reçine katkı maddeleri, elektrokaplama parlatma maddeleri, termal kaynak akısı katkı maddeleri ve diğer yönlerde kullanılır.


Propandioik asit (Malonik Asit), kompleks yapıcı madde olarak ve ayrıca barbitürat tuzlarının hazırlanmasında kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit), fungisit pirinç patlamasının ve bitki büyüme düzenleyici indol esterinin bir ara ürünüdür.
Propandioik asit (Malonik Asit), ilaç endüstrisinde Ruminal, Barbital, B1 Vitamini, B2 Vitamini, B6 Vitamini, Fenilbutazon, Amino Asitler vb. üretmek için kullanılır.


Alüminyum için yüzey işleme maddesi olarak malonik asit, termal ayrışma sırasında yalnızca su ve karbondioksit üretir, dolayısıyla kirlilik sorunu yoktur.
Bu bakımdan geçmişte kullanılan formik asit gibi asit tipi arıtma maddeleri ile karşılaştırıldığında büyük avantajlara sahiptir.


Propandioik asit (Malonik Asit) d, polyesterlerde ve polimerlerde yaygın olarak kullanılan bir kimyasal olan 1,3-propandiolün dönüşümü için bir öncü olarak kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit), anti-inflamatuar cin metasini yapmak için kullanılan bir kimyasal olan sinnamik asit yapmak için kullanılır. Malonatlar B1 ve B6, barbitüratlar ve diğer çeşitli faydalı kimyasalların yapımında kullanılır.
Kozmetiklerde tamponlayıcı madde olarak ve gıda maddelerinde tatlandırıcı madde olarak kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit), yüzeyleri UV radyasyonuna, oksidasyona ve korozyona karşı korumak için kullanılan alkid reçinelerinin bir bileşenidir.


Propandioik asit (Malonik Asit), barbitüratların ve diğer farmasötiklerin üretiminde ara madde olarak kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit), birçok üst düzey kozmetik ve farmasötik üründe stabilizatör olarak kullanılan bir bileşendir.

Propandioik asit (Malonik Asit) ayrıca kimyasal sentezde yapı taşı olarak, özellikle -CH2-COOH moleküler grubunu tanıtmak için kullanılır.
Propandioik asit (Malonik Asit), hafif koşullar altında Knoevenagel yoğunlaşması ve ardından dekarboksilasyon yoluyla bir asetik asit kısmının eklenmesi için kullanılır.

Propandioik asit (Malonik Asit), organik sentezde yapı taşı görevi görür.
Propandioik asit (Malonik Asit), kaplama uygulamalarında kullanılan polyesterler ve alkid reçineler için bir öncü olarak da faydalıdır ve böylece UV ışığına, korozyona ve oksidasyona karşı koruma sağlar.
Propandioik asit (Malonik Asit), kaplama endüstrisinde ve cerrahi yapıştırıcıda çapraz bağlayıcı görevi görür.
Propandioik asit (Malonik Asit), özel kimyasalların, aromaların ve kokuların, polimer çapraz bağlayıcıların ve farmasötiklerin üretiminde uygulama alanı bulur.PROPANEDIOİK ASİTİN (MALONİK ASİT) KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Kimyasal formül, C3H4O4
Molar kütle, 104,061 g•mol−1
Yoğunluk, 1,619 g/cm3
Erime noktası, 135 ila 137 °C (275 ila 279 °F; 408 ila 410 K) (ayrışır)
Kaynama noktası ayrışır
Suda çözünürlük, 763 g/L
Asitlik (pKa), pKa1 = 2,83
pKa2 = 5,69[2]
Manyetik duyarlılık (χ), -46,3•10−6 cm3/mol
Moleküler ağırlık
104,06 gr/mol
XLogP3
-0,8
Hidrojen Bağı Donör Sayısı
2
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı
4
Dönebilen Tahvil Sayımı
2
Tam Kütle
104.01095860 gr/mol
Monoizotopik Kütle
104.01095860 gr/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı
74,6Ų
Ağır Atom Sayımı
7
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Resmi Ücret
0
Karmaşıklık
83.1
İzotop Atom Sayısı
0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı
0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı
0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı
0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı
0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı
1
Bileşik Kanonikleştirilmiştir
Evet

Çözünürlük: Alkol, piridin ve eterde çözünür.
Moleküler Ağırlık/ Molar Kütle: 104,06 g/mol
Yoğunluk: 1,619 g/cm³
Kaynama Noktası: Ayrışır
Erime Noktası: 135 ila 137°C
Doğa: Asidik
Beyaz renk
Kararlılık: Önerilen koşullar altında genellikle kararlıdır
Molar yanma ısısı: 864 kJ/mol
Buharlaşma ısısı: 92 kJ/mol
CAS, 141-82-2
Moleküler Formül, C3H4O4
Molekül ağırlığı, 104.06
EINECS:, 205-503-0
Saflık, ≥99%
Görünüm, Beyaz kristal toz
Erime noktası, 132-135 °C (dec.) (lit.)
Kaynama noktası, 140°C(ayrışma)
Yoğunluk, 25 °C'de 1,619 g/cm3
Kırılma indeksi, 1.478
Parlama Noktası, 157°C
Saklama koşulu, Mühürlü kuru, Oda Sıcaklığı
Çözünürlük, 1 M NaOH: çözünür 100mg/mL, berrak ila hafif puslu, renksiz ila hafif sarı
Pka, 2,83(25°C'de)
Kararlılık, Kararlı. Oksitleyici maddelerle, indirgeyici maddelerle, bazlarla uyumsuz.
GTİP Kodu, 29171910
PH, 3,17(1 mM çözelti);2,5(10 mM çözelti);
1,94(100 mM çözüm)
MDL, MFCD00002707
Suda Çözünürlük, 1400 g/L (20 ºC)
Buhar Basıncı, 25°C'de 0-0,2Pa
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Karakter: Beyaz kristal. Suda çözünür, etanol ve eterde çözünür, piridin.

Propandioik asit (Malonik Asit) kiral bir merkeze sahip değildir.
Yani Propandioik asit (Malonik Asit) optik izomerizm sergilemez.
Propandioik asit (Malonik Asit), vakumda süblimleşen higroskopik bir katıdır.MALONİK ASİTİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Malonik asidin kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir:

Isıtmada:
Propandioik asit (Malonik Asit) ısıtıldığında asetik asit ve karbondioksit verir.

Fosfor Pentoksit ile Reaksiyon:
Kuru bir malonik asit ve fosfor pentoksit karışımı ısıtıldığında karbon suboksit hazırlanır.

Ayrışma:
Propandioik asit (Malonik Asit), yangın koşulları altında karbon oksitler de dahil olmak üzere tehlikeli bozunma ürünlerine sahiptir.
Ayrıca, Propandioik asit (Malonik Asit) ısıtıldığında ayrışır ve tahriş edici dumanların yanı sıra keskin bir duman yayar.

Organik Reaksiyonlar:
Propandioik asit (Malonik Asit) reaksiyonları genellikle tipik bir karboksilik asit ile benzerdir.
Belirli reaktanlarla reaksiyona girerek amid, anhidritler, esterler ve klorür türevleri oluşturur.

Malonik anhidrit, amid türevlerinin oluşumunda bir ara madde görevi görür.
Malonil klorür, diamidlerin veya diesterlerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılır.

Malonik asit içeren popüler organik reaksiyonlardan bazıları şunlardır:
Barbitürik asit vermek üzere üre ile yoğunlaşır.
Malonik asit ayrıca Meldrum asidini üretmek için asetonla yoğunlaşır.
Bu asit çok yönlü bir ara maddedir ve daha sonraki dönüşümlere yardımcı olur.

Malonatın koenzim A türevi olan malonil-CoA, yağ asidi biyosentezinde önemli bir öncü görevi görür.
Asetil-CoA karboksilaz tarafından etkilendiğinde asetil CoA'dan oluşur.
Malonat, yağ asidi zincirine eklenmesi için bir asil taşıyıcı proteine aktarılır.

Briggs-Rauscher Reaksiyonu:
Popüler bir isim reaksiyonunun ana bileşeni olarak malonik asit vardır. Salınımlı bir kimyasal reaksiyonun bir örneğidir.

Knoevenagel Yoğunlaşması:
Reaksiyon, aldol yoğunlaşma reaksiyonunun (benzaldehit ve asetofenon arasındaki reaksiyon) bir modifikasyonudur.
Malonik asit veya onun diesterlerinin bir ketonun veya bir aldehidin karbonil grubu ile etkileşimini içerir.
Bu işlemi dehidrasyon reaksiyonu takip eder.
PROPANEDIOİK ASİT (MALONİK ASİT) HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR:
1. Malonik asit güçlü mü?
Malonik asit bir dikarboksilik asittir.
PKa1'i 2,83 ve pKa2'si 5,69'dur.
pKa değeri ne kadar yüksek olursa asit o kadar zayıf olur.
Bu nedenle Propandioik asit (Malonik Asit) orta kuvvetli bir asittir.


2. Malonik asitin kaynağı nedir?
Propandioik asit (Malonik Asit) bazı sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunur.
Pancarda malonik asitin kalsiyum tuzu yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Propandioik asit (Malonik Asit) ayrıca kırmızı fasulye ve mısırda da bulunur.

3. Malonik asit ne içinde çözünür?
Propandioik asit (Malonik Asit) suda çözünür.
Sulu bir çözeltide bu polar molekül bir H+ iyonu oluşturur.
Propandioik asit (Malonik Asit) ayrıca metil alkol, piridin ve eterde çözünür ancak heksanda çözünmez.PROPANEDIOİK ASİT (MALONİK ASİT) HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir hekime danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu sizinle ilgilenen doktora gösterin.
Tehlikeli alandan uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir hekime danışın.
Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir hekime danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice durulayın ve bir doktora başvurun.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Ağzınızı suyla çalkalayın.
Bir hekime danışın.

Yangınla mücadele tedbirleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
İnert emici bir malzemeyle emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya buğuyu solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerlerine sahip hiçbir madde içermez.
Maruz kalma kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın.
Molalardan önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz kalkanı (minimum 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenlerle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) uygulayın.
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay sunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Koruyucu ekipman tipi, iş yerine göre tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizlemeli solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerine yedek olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşlarına sahip tam yüz solunum cihazı kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracı ise, tam yüze hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Önerilen depolama koşullarında stabildir.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

Bertaraf hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümleri lisanslı bir bertaraf şirketine sunun.
Bu malzemeyi imha etmek için lisanslı bir profesyonel atık imha servisine başvurun.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin


PROPANEDIOİK ASİT (MALONİK ASİT) EŞANLILARI:

ditalyum malonat
malonat
malonik asit
malonik asit, 1,3-(14)C2-etiketli
malonik asit, 2-(14)C-etiketli
malonik asit, diamonyum tuzu
malonik asit, dipotasyum tuzu
malonik asit, disodyum tuzu
malonik asit, disodyum tuzu, 1-(14)C-etiketli
malonik asit, ditalyum tuzu
malonik asit, monokalsiyum tuzu
malonik asit, monosodyum tuzu
malonik asit, potasyum tuzu
malonik asit, sodyum tuzu
monosodyum malonat
propandioat
talyum malonat
thallus malonat
malonik asit
propandioik asit
141-82-2
Dikarboksimetan
Karboksiasetik asit
Propandioik asit
malonat
Kyselina malonova
USAF EK-695
1,3-Propanedioik asit
Dikarboksilat
Malonik asit
Dikarboksilik asit
Kyselina malonova [Çek]
NSC 8124
UNII-9KX7ZMG0MK
9KX7ZMG0MK
AI3-15375
H2malo
EINECS 205-503-0
MFCD00002707
BRN 1751370
Metadikarbonik asit
CHEBI:30794
Talyum malonat
HOOC-CH2-COOH
NSC-8124
Propan-1,3-dioik asit
alfa,omega-Dikarboksilik asit
DTXSID7021659
HSDB8437
NSC8124
4-02-00-01874 (Beilstein El Kitabı Referansı)
1,3-Propanoik asit
PROPANEDYOLİK ASİT
METAHNEDİKARBOKSİLİK ASİT
C3H4O4
2 fah
Malonik asit, %99
Malonik asit (8CI)
1o4 dk
MLI
Malonat dikarboksilik asit
Malonik asit, %99,5
Propandioik asit (9CI)
SCHEMBL336
WLN: QV1VQ
MALONİK ASİT [MI]
CH2(COOH)2
CHEMBL7942
MALONİK ASİT [INCI]
DTXCID401659
SCHEMBL1471092
BDBM14673
Propandioik asit ditalyum tuzu
Malonik asit, analitik standart
AMY11201
BCP05571
STR00614
Tox21_200534
AC8295
LMFA01170041
s3029
STL194278
Malonik asit, ReagentPlus®, %99
AKOS000119034
CS-W019962
DB02175
PROPANEDIOİK ASİT MALONİK ASİT
NCGC00248681-01
NCGC00258088-01
BP-11453
CAS-141-82-2
SY001875
Malonik asit, SAJ birinci sınıf, >=%99,0
FT-0628127
FT-0628128
FT-0690260
FT-0693474
M0028
EN300-18457
Malonik asit, Vetec™ reaktif sınıfı, %98
C00383
C02028
C04025
Q421972
J-521669
Z57965450
F1908-0177
Malonik asit, sertifikalı referans malzemesi, TraceCERT®
592A9849-68C3-4635-AA3D-CBC44965EA3A
Malonik asit, süblimleştirilmiş kalite, >=%99,95 eser metal bazında
DİKARBOKSİLİK ASİT C3; PROPANEDYOLİK ASİT; PROPANEDIOİK ASİT
InChI=1/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Malonik asit, susuz, serbest akışlı, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), %99
LML