1.2- ETİLENDİAMİN (ETİLENDİAMİN)

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) berrak renksiz bir sıvı olarak görünür.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) viskoz bir sıvı forma sahiptir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) amonyak benzeri bir kokuya sahiptir.


CAS NUMARASI: 107-15-3

EC NUMARASI: 203-468-6

MOLEKÜLER FORMÜL: H2NCH2CH2NH2

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 60.10 g/mol

IUPAC ADI: etan-1,2-diamin


1,2- Etilendiaminin (Etilendiamin) parlama noktası 91 °F
1,2- Etilendiaminin (Etilendiamin) erime noktası 47 °F'dir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) doku için aşındırıcıdır.
1,2- Etilendiaminin (Etilendiamin) buharı havadan ağırdır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin)'in yoğunluğu 7,5 lb/gal'dir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) diğer kimyasalların yapımında ve fungisit olarak kullanılır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), alkanın etan olduğu bir alkan-alfa,omega-diamindir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) bir GABA agonisti olarak role sahiptir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), bir etan hidritinden türemiştir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) organik bir bileşiktir

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) diğer birçok kimyasal ürünün üretiminde yapı taşı olarak kullanılmaktadır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) de kremler gibi birçok farmakolojik preparatta yardımcı madde olarak kullanılmaktadır.

Özellikle, 1,2-Etilendiamin (Etilendiamin), lokal ve genelleştirilmiş reaksiyonlar üretebilen bir temas duyarlılaştırıcıdır.
1,2-Etilendiamin'e (Etilendiamin) duyarlılık klinik bir yama testi ile belirlenebilir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), Escherichia coli'de bulunan veya onun ürettiği bir metabolittir.

1,2-Etilendiamin (Etilendiamin) (bir ligand olduğunda en olarak kısaltılır) C2H4(NH2)2 formülüne sahip organik bileşiktir.
Amonyak benzeri bir kokuya sahip olan bu renksiz sıvı, bazik bir amindir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), 1998 yılında üretilen yaklaşık 500.000 ton ile kimyasal sentezde yaygın olarak kullanılan bir yapı taşıdır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), polietilen aminler olarak adlandırılanların ilk üyesidir.

1,2-Etilendiamin (Etilendiamin) sentezi:
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), 1,2-dikloroetan'ın sulu bir ortamda 180 °C'de basınç altında amonyak ile işlenmesiyle endüstriyel olarak üretilir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) laboratuvarda etilen glikol ve ürenin reaksiyonu ile üretilebilir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), suyu çıkarmak için sodyum hidroksit ile işlenerek ve ardından damıtılarak saflaştırılabilir.

UYGULAMALAR:
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) birçok endüstriyel kimyasalın üretiminde büyük miktarlarda kullanılmaktadır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), karboksilik asitler (yağ asitleri dahil), nitriller, alkoller (yüksek sıcaklıklarda), alkile edici maddeler, karbon disülfit ve aldehitler ve ketonlar ile türevler oluşturur.
İki amin içeren iki işlevli yapısı nedeniyle, kolaylıkla imidazolidinler gibi heterosikller oluşturur.

Şelasyon ajanları, ilaçlar ve zirai kimyasalların öncüsü:
Etilendiaminin en belirgin türevi, siyanür ve formaldehit içeren bir Strecker sentezi yoluyla etilendiaminden türetilen kenetleme maddesi EDTA'dır.
Hidroksietiletilendiamin, ticari olarak önemli başka bir kenetleme maddesidir.
Çok sayıda biyoaktif bileşik ve ilaç, bazı antihistaminikler dahil olmak üzere N–CH2–CH2–N bağlantısını içerir.
Etilenbisditiokarbamat tuzları, Maneb, Mancozeb, Zineb ve Metiram markaları altında ticari olarak önemli fungisitlerdir.
Bazı imidazolin içeren fungisitler etilendiaminden türetilir.

Farmasötik bileşen:
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), yaygın bronkodilatör ilaç olan aminofilin içindeki bir bileşendir ve burada aktif içerik teofilini çözündürmeye hizmet eder.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) dermatolojik preparatlarda da kullanılmış, ancak bazılarından kontakt dermatite neden olduğu için uzaklaştırılmıştır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) türevi antihistaminikler, 1933 yılında Fransa'da Pasteur Enstitüsünde keşfedilen piperoxan aka benodain ile başlayan ve mepiramin, tripelennamin ve antazolini de içeren beş sınıf birinci kuşak antihistaminiklerin en eskisidir.
Diğer sınıflar, etanolamin, alkilamin, piperazin ve diğerlerinin türevleridir (öncelikle fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar ve ayrıca siproheptadin-fenindamin ailesi ile ilgili trisiklik ve tetrasiklik bileşikler)

Polimerlerdeki rolü:
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), iki amin grubu içerdiğinden, çeşitli polimerler için yaygın olarak kullanılan bir öncüdür.
Formaldehitten türetilen kondensatlar plastikleştiricilerdir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) poliüretan elyaf üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
PAMAM sınıfı dendrimerler etilendiaminden türetilmiştir.

Tetraasetiletilendiamin:
Ağartma aktivatörü tetraasetiletilendiamin etilendiaminden üretilir.
N,N-etilenbis(stearamid) (EBS) türevi, benzin ve motor yağında ticari olarak önemli bir kalıp ayırıcı madde ve bir yüzey aktif maddedir.

Diğer uygulamalar:
*Çözücü olarak 1,2-Etilendiamin (Etilendiamin) polar çözücülerle karışabilir ve albüminler ve kazein gibi proteinleri çözmek için kullanılır.
*1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) de bazı galvanik kaplama banyolarında kullanılmaktadır.
*1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) boya ve soğutucularda korozyon önleyici olarak kullanılır.
*1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) dihidroiyodür (EDDI), iyodür kaynağı olarak hayvan yemlerine eklenir.
*Renkli fotoğrafçılık için kimyasallar, bağlayıcılar, yapıştırıcılar, kumaş yumuşatıcılar, epoksiler için kürleme maddeleri ve boyalar.
*1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), nitrometanı bir patlayıcıya duyarlı hale getirmek için bir bileşik olarak kullanılır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), kimyasal sentezde bir yapı taşı olarak faydalı, kuvvetli bazik bir amindir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), albüminler ve kazein gibi proteinleri çözmek için çözücü olarak kullanılır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) renkli fotoğraf geliştiriciler, bağlayıcılar, yapıştırıcılar, kumaş yumuşatıcılar, epoksiler ve boyalar için kürleme ajanları için yaygın olarak kullanılmaktadır.
1,2-Etilendiamin (Etilendiamin) korozyon önleyici olarak boyalarda ve soğutma sıvılarında hayati bir rol oynar.


FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

-Moleküler Ağırlık: 60.10 g/mol

-XLogP3: -2

-Tam Kütle: 60.068748264 g/mol

-Monoizotopik Kütle: 60.068748264 g/mol

-Topolojik Polar Yüzey Alanı: 52Ų

-Fiziksel Tanımlama: amonyak benzeri bir kokuya sahip berrak renksiz sıvı

-Renk: Su beyazı

-Form: Viskoz Sıvı

-Koku: Amonyak benzeri

-Kaynama Noktası: 116-117 °C

-Erime Noktası: 8.5 °C

-Parlama Noktası: 93 °F

-Suda çözünürlük: Karışabilir

-Yoğunluk: 0.898

-Buhar Yoğunluğu: 2.07

-Buhar Basıncı: 12,1 mmHg

-Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: 385 °C

-Viskozite: 0.0154 cP

-Kırılma Endeksi: 1.4565


1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), poliamid reçineleri, yakıt katkı maddeleri ve yağlayıcıların hazırlanmasında ara madde olarak kullanılır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), poliüretan elyaflar ve poli(amidoamin), etilendiamin dihidroiyodür (EDDI) gibi birçok polimerin yanı sıra ağartma aktivatörü tetraasetiletilendiamin için öncü görevi görür.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), koordinasyon bileşiklerinin hazırlanmasında kullanılan önemli bir şelatlayıcı liganddır, yani. tris(etilendiamin)kobalt(III) klorür.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) de birçok endüstriyel kimyasalın üretiminde yer almakta ve karboksilik asitler, nitriller, alkoller, alkile edici maddeler, karbon disülfit, aldehitler ve ketonlarla türevler oluşturmaktadır.


KİMYASAL ÖZELLİKLER:

-Hidrojen Bağ Donör Sayısı: 2

-Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 2

-Döndürülebilir Bond Sayısı: 1

-Ağır Atom Sayısı: 4

-Formal Yük: 0

-Karmaşıklık: 6

-İzotop Atom Sayısı: 0

-Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0

-Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0

-Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0

-Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0

-Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1

-Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

-Kimyasal Sınıflar: Azot Bileşikleri -> Aminler, Alifatik


1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), imidazolidinler gibi heterosiklik bileşikler hazırlamak için temel bir yapı taşıdır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), alkanın etan olduğu bir alkan-α,ω-diamindir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), ağartma aktivatörleri, şelatlar ve bitki koruma ürünlerinin sentezi için yapı taşı olarak kullanılır.
Ayrıca 1,2-Etilendiamin (Etilendiamin), korozyon inhibitörleri, poliamid reçineleri ve yağlayıcılar/yakıt katkı maddeleri gibi uygulamalarda bir ara madde olarak kullanılır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) saf madde olarak mevcuttur.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), en olarak da bilinir, monoalkilaminler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.

ikameler:
*Organopniktojen bileşik
*Hidrokarbon türevi
*Birincil alifatik amin
*Alifatik asiklik bileşik

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), birincil bir alifatik amin grubu içeren organik bileşiklerdir.
Bir literatür taramasına dayanarak, 1,2-Etandiamin hakkında önemli sayıda makale yayınlanmıştır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), monoalkilaminler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, bir birincil alifatik amin grubu içeren organik bileşiklerdir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) normal sıcaklık ve basınçta berrak ve renksiz bir üründür.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) karakteristik bir amin kokusuna sahiptir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) kuvvetli alkalidir ve su ve alkol ile karışabilir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) havaya duyarlı ve higroskopiktir ve havadan karbondioksiti emer.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) aldehitler, fosfor halojenürler, organik halojenürler, oksitleyici maddeler, güçlü asitler, bakır, alaşımları ve tuzları ile geçimsizdir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) kauçuk latekste stabilizatör olarak, emülgatör olarak, antifriz solüsyonlarında inhibitör olarak ve tekstil yağlayıcılarında kullanılır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) ayrıca albümin, gomalak, kükürt ve diğer maddeler için çözücü olarak kullanılır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), EDTA üretiminde bir ara maddedir

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) de epoksi reçinelerinde katalitik bir maddedir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) boyar madde, solvent stabilizatörüdür.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) kauçuk ürünlerde nötrleştiricidir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) inorganik kimyada önemlidir, çünkü iki nitrojen atomu üzerindeki yalnız çiftler tarafından bir metal iyonuna koordine olan iki dişli bir ligand olarak işlev görebilir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) renksiz ve kuvvetli alkali, uçucu, viskoz sıvıdır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) amonyak kokusuna sahiptir

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) yanıcıdır
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) suda ve etanolde çözünür, suda hidrat oluşumunda çözünür.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) eterde az çözünür
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) benzende çözünmez.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) güçlü alkalidir, asit olduğunda kolay tuzlanır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), uçucu olmayan karbonat üretmek için havadaki nemi ve karbondioksiti emebilir.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) de birçok inorganik madde ile kompleks oluşturabilir.
Açık alev, yüksek ısı veya oksidan ile temas durumunda yanma patlaması riski vardır.
Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve diğer güçlü asit reaksiyonları ile

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) aşağıdaki ürünlerde kullanılmaktadır:
-yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri
-kaplama ürünleri
-pH düzenleyiciler
- su arıtma ürünleri
-dolgu maddeleri
-macunlar
-sıvalar
-Kil ve su arıtma kimyasallarının modellenmesi

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) yakıtlarda kullanılır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) pH düzenleyicilerde kullanılır.

1,2- Etilendiamin (Etilendiamin), başka bir maddenin üretimi (ara maddelerin kullanımı) ile sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) belediye tedarikinde (örn. elektrik, buhar, gaz, su) ve kanalizasyon arıtmada kullanılır.
1,2- Etilendiamin (Etilendiamin) kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.


SYNONYM:

etilendiamin
Etan-1,2-diamin
107-15-3
1,2-Etandiamin
1,2-Diaminoetan
etilen diamin
etilendiamin
edamin
dimetilendiamin
1,2-Etilendiamin
Aethaldiamin
etilendiamin
etilendiamin
Etilen-diamin
beta-Aminoetilamin
1,2-Diaminoetan
Algi kodu 106L
Amerika 274
1,2-Diamino-etan
1,2-Diamino-etano
NCI-C60402
CCRIS 5224
HSDB 535
Çebi:30347
1,4-diazabutan
EINECS 203-468-6
UNII-60V9STC53F
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 004205
BRN 0605263
60V9STC53F
etilendiamin susuz
DTXSID5021881
Aminofilin Enjeksiyonu
AI3-24231
UN1604
CHEMBL816
H2NCH2CH2NH2
ETAN,1,2-DİAMİNO
DTXCID501881
27308-78-7
AT 203-468-6
2-Aminoetilamonyum klorür
1, 2-Diaminoetan
TR
NCGC00091527-01
etilendiamin (II)
etilendiamin [II]
1,2-diaminoetan faz II
1,2-diaminoetan faz I beta
1,2-diaminoetan faz I alfa
etil diamin
ETİLENDİAMİN (EP MONOGRAF)
etilendiamin [EP MONOGRAF]
Etan-1,2-diamonyum bromür
ETİLENDİAMİN (USP MONOGRAF)
etilendiamin [USP MONOGRAF]
CAS-107-15-3
Etilendiamin, ReagentPlus(R), >=%99
etilendiamin
etilendiamin
etilendiarnin
Dimetilenodiamino
2-aminoetilamin
etilen di amin
1 4-diazabutan
1,2-diaminoetan
1,4-Diazabutano
1,2-Diaminoetano
1,2-Etanodiamina
etilen - diamin
1,2-etilendiamin
EDN
1 2-Diaminoetan
1,2-etilendiamin
MFCD00008204
(2-aminoetil)amin
1 2-Etilendiamin
1,2-diamino-etan
alfa w-Etandiamin
Diamino-1,2 tan
etan 1,2-diamin
N,N'-etilendiamin
(2-aminoetil) amin
Etilendiamin, 8CI
.Beta.-Aminoetilamina
1,2-etilen diamin
1,2-etilen-diamin
.beta.-Aminoetilamin
etan-1, 2-diamin
N,N'-etilen diamin
Etilendiamin (8CI)
EDA
EMX
Etilendiamin, 1,2-
ETİLENDİAMİN MOD
.Alfa.,. Omega.-etanodiamina
BDBM7972
NH2(CH2)2NH2
ALFA,OMEGA-ETANDİAMİN
ETİLENDİAMİN [WHO-DD]
624-59-9 (di-hidrobromür)
LR 500G
333-18-6 (di-hidroklorür)
5700-49-2 (di-hidriodide)
(C2-H8-N2)x-
Etilendiamin, analitik standart
STR00309
LS-431
NA1604
STL264241
AKOS000118850
Etilendiamin [1,2-Etandiamin]
1,2-Diaminoetan
DB14189
BM 1604
NCGC00091527-02
NCGC00258754-01
BP-20367
E0077
E0081
EN300-19398
D01114
etilendiamin
Q411362
J-001723
Z104473714
85404-18-8
EDA
ETAN-1,2-DİAMİN
1,2-DİAMİNOETAN
1,2-etandiamin
etilendiamin
1,2-Etilendiamin
diaminoetan
H2NCH2CH2NH2
etilendiamin
amerikanstat274
etilendiamin
etilendiamin
1,2-Diaminoetan
etan-1,2-diamin
etan-1,1-diamin
1,2-etilendiamin
beta-Aminoetilamin
EDA EthylenediaMaden
(E)-eten-1,2-diamin
etilendiamin diasetat
1,2,-Diaminoetan
1,2-Diaminoetan
1,2-diaminoetan
1,2-Diaminoetan, 1,2-Etilendiamin, 1,4-Diazabutan, Dimetilendiamin
1,2-Etandiamin
diaminoetan
Etan-1,2-diamin
etan-1,2-diamin
etan-1,2-diamin
etilendiamin