1-methyl-4-(2-dimethylaminoethyl)piperazine

SYNONYMS dimethylaminoethylmethylpiperazine;1-Piperazineethanamine, N,N,4-trime;n,n,4-trimethyl-1-piperazineethanamin;N,N,4-trimethylpiperazine-1-ethylamine;4,N,N-Trimethyl-1-piperazineethanamine;N,N,4-Trimethylpiperazine-1-ethanamine CAS NO:104-19-8