1-Metdyl-3-phenyl propylamine

2-Amino-4-phenylbutane; (+/-)-AMPHETAMINE; AURORA KA-7110; DL-AMPHETAMINE; .alpha.-Methyl-.gamma.-phenyl-n-propylamine; .alpha.-methyl-.gamma.-phenyl-Propylamine; 1-methyl-3-phenyl-propylamin; 1-Phenyl-3-amino-butan; 1-Phenyl-3-aminobutane; 3-Phenyl-1-methylpropylamine; 4-Phenyl-2-aminobutane; alpha-methyl-benzenepropanamin; alpha-Methyl-gamma-phenyl-n-propylamin; alpha-Methyl-gamma-phenyl-N-propylamine; alpha-methyl-gamma-phenyl-propylamin; Propylamine, 1-methyl-3-phenyl-; Propylamine, alpha-methyl-gamma-phenyl-; Propylamine,.alpha.-methyl-.gamma.-phenyl-; α-Methylbenzenepropylamine; 2-Amino-4-phenylbutane, 98+%; (n)-3-amino-1-phenylbutane CAS NO:22374-89-6