2-Ethylhexyl Glycidyl Ether

1,2-epoxy-3-[(2-ethylhexyl)oxy]-Propane; [(2-Ethylhexyl)methyl]oxirane; Glycidyl 2-ethylhexyl ether; (((2-Ethylhexyl)oxy) methyl)oxirane; 2-Ethylhexyl 2-oxiranylmethyl ether; [[(2-etilhexil)oxi]metil]oxirano; [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxiranne; cas no :2461-15-6