ALÜMİNYUM SİLİKAT

Alüminyum Silikat, kömürle çalışan elektrik santrallerinden cüruf olarak üretilen ve daha sonra cam tipi bir madde oluşturmak için hemen suda soğutulan sentetik bir mineraldir.
Alüminyum silikat mineralleri, genellikle diğer elementlerle birleştirilen değişen oranlarda alüminyum (Al), silikon (Si) ve oksijenden (O) oluşur.
Alüminyum silikat (veya alüminyum silikat), alüminyum oksit, Al2O3 ve silikon dioksit, SiO2'den türetilen, susuz veya hidratlı olabilen, doğal olarak mineraller veya sentetik olarak oluşan kimyasal bileşiklere yaygın olarak uygulanan bir isimdir.

CAS Numarası: 139264-88-3
Moleküler Formül: Al2O5Si
Molekül Ağırlığı: 162.05
EINECS Numarası: 629-654-0

Silisik asit, alüminyum tuzu, 14504-95-1, dialüminyum; dioksido(okso)silan, ALÜMİNATİLİKNAT, Silisik asit (H2SiO3), alüminyum tuzu (3:2), 1335-30-4, Dialüminyum silikat, 1327-36-2, 139264-88-3, Okso-bis[(2-okso-1,3,2,4-dioksasilalumetan-4-il)oksi]silan, Alüminyum silikat(3:2), Alüminyum oksit (Al2O3), montmorillonit ((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)(Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O) (9CI), EINECS 238-509-7, Alüminyum silikat(Al2SiO5), Alüminyum silikat (Al2(SiO3)3), DTXSID701014506

Alüminyum silikat, esas olarak alüminyum, silikon ve oksijenden oluşan bir grup minerali ifade eder.
Bu mineraller, temel yapı taşları olarak silika tetrahedra (SiO₄) varlığı ile karakterize edilen daha geniş silikat mineralleri sınıfına aittir.
Alüminyum silikat mineralleri yer kabuğunda bol miktarda bulunur ve çeşitli endüstriyel uygulamalara sahiptir.

Alüminyum silikat, kiyanit ve sillimanit, nezosilikat minerallerine ait üç polimorf mineraldir.
Dolayısıyla aynı kimyasal formüle sahiptirler [Al2SiO5 = Al2O3· SiO2] ve hepsi teorik olarak ağırlıkça %62.92 Al2O3 ve ağırlıkça %37.08 SiO2 içerir.
Andalusit, 1380 ila 1400 ° C'den kademeli olarak ayrışır ve hacimce %5 ila 6'lık düşük bir hacim artışı olur.

Alüminyum Silikat, genellikle 1 mol alümina ve 1 ila 3 mol silikadan oluşan bir bileşime sahip karmaşık bir inorganik tuzdur.
Endülüsit, kiyanit ve sillimanit başlıca alüminyum silikat mineralleridir.

Üç polimorfun üçlü noktası, 500 °C (932 °F) sıcaklıkta ve 0.4 GPa (58.000 psi) basınçta bulunur.
Bu üç mineral, metamorfik kayaçlarda indeks mineraller olarak yaygın olarak kullanılır.
Alüminyum silikat, alüminyum oksit ve silikon dioksitten yapılmış bir tür lifli malzemedir (bu tür malzemelere alüminosilikat lifleri de denir).

Bunlar kimyasal bileşiklerden ziyade camsı katı çözeltilerdir.
Bileşimler genellikle alümina, Al2O3 ve silika, SiO2'nin % ağırlığı cinsinden tanımlanır.
Yüzde alümina arttıkça sıcaklık dayanımı artar.

Bu lifli malzemelere gevşek yün, battaniye, keçe, kağıt veya karton olarak rastlanabilir.
Alüminyum Silikat, kumlama kabininde değil, açık nozullu kumlama kaplarında kullanılacak genel amaçlı bir aşındırıcıdır.

Alüminyum silikat, çelik, ahşap ve tuğla dahil olmak üzere çeşitli malzemeler üzerinde kullanılabilir.
Alüminyum silikat, demir silikattan daha yumuşaktır ve rengi daha açıktır, bu nedenle kumlama sırasında daha az koyu kalıntı bıraktığı için meşe kirişler de dahil olmak üzere tuğla, taş ve ahşap işleri için tercih edilir.
Alüminyum silikat, boyalarda, baskı mürekkeplerinde ve kağıtta beyaz bir pigment olarak kullanılır, burada hem boyanın hem de kağıdın kaplama gücünü ve parlaklığını arttırırken aynı zamanda titanyum dioksit (genişletici) için kısmi bir ikame görevi görür.

alüminyum silikat, IQESIL tarafından üretilen ve kauçukta beyaz dolgu maddesi olarak kullanılan, orta derecede takviye edici yapıya sahip amorf sodyum ve alüminyum silikattır.
Alüminyum silikat uygulaması, özellikle bir ekstrüzyon veya enjeksiyon kalıplama işlemi ile teknik kauçuk parçaların hazırlanmasında endikedir.
Alüminyum silikat içeren hem doğal hem de sentetik kauçuk karışımları, takviye edici silikadan daha yüksek dolgu seviyelerinde bile iyi işlenebilirlik ve iyi vulkanizasyon özellikleri sunar.

Hafif alkali yapıları, bazik karışımlarda kullanılmalarına izin verir.
Alüminyum silikat, AB'de böcek ilacı ve böcek kovucu olarak kullanım için onaylanmıştır.
Alüminyum silikat, düşük memeli toksisitesine sahiptir.

Alüminyum silikat suda ve birçok organik çözücüde hemen hemen çözünmez.
Çevresel kaderi hakkında çok az veri yayınlanmıştır.
Alüminyum Silikat, silikatlara dayanan kil benzeri bileşenlerdir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu bileşenler, banyo ürünleri, makyaj ve cilt bakım ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli ürün türlerinde kullanılmaktadır.
Alüminyum Silikat, Kalsiyum Silikat, Magnezyum Alüminyum Silikat, Magnezyum Silikat, Magnezyum Trisilikat, Sodyum Magnezyum Silikat, Zirkonyum Silikat, Attapulgit, Bentonit, Fuller's Toprağı, Hektorit, Kaolin, Lityum Magnezyum Silikat, Lityum Magnezyum Sodyum Silikat, Montmorillonit, Pirofillit ve Zeolit, silikat bazlı kil benzeri bileşenlerdir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, bu on yedi bileşen banyo ürünleri, makyaj ve cilt bakım ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli ürün türlerinde kullanılmaktadır.
Bu minerallerin genel kimyasal formülü Al₂SiO₅'dır.
Alüminyum silikat, kimyasal formülü Al₂Si₂O₅(OH)₄ olan yaygın bir kil mineralidir.

Alüminyum silikat, seramik endüstrisinde ve bazı tıbbi ve kozmetik ürünlerde bir bileşen olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu mineraller polimorflardır, yani aynı kimyasal bileşime ancak farklı kristal yapılara sahiptirler.
Refrakter malzemelerde ve seramiklerde kullanılırlar.

Alüminyum silikat alüminyum, silikon ve oksijen içeren, genellikle potasyum, sodyum, kalsiyum veya baryum gibi diğer elementlerle birleştirilen bir grup mineraldir.
Feldispat, birçok magmatik kayanın önemli bir bileşenidir ve cam ve seramik endüstrilerinde kullanılır.
Alüminyum silikat mineralleri, ısıya dayanıklılıkları ve pişirme sırasında camsı bir faz oluşturma yetenekleri nedeniyle seramik ve çanak çömlek üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Andülusit, kiyanit ve sillimanit gibi bazı alüminyum silikat mineralleri, yüksek sıcaklıklara dayanabilen refrakter malzemelerin üretiminde kullanılır, bu da onları fırın ve fırınlardaki uygulamalar için uygun hale getirir.
Dolgu maddeleri: Özellikle kaolinit, kağıt, kauçuk ve plastik üretiminde fiziksel özelliklerini iyileştirmek için dolgu maddesi olarak kullanılır.
İnşaat Malzemeleri: Alüminyum silikat mineralleri, tuğla ve kiremit dahil olmak üzere belirli inşaat malzemelerinin üretiminde kullanılabilir.

Alüminyum silikat mineralleri, spesifik bileşimlerine ve kristal yapılarına bağlı olarak çok çeşitli fiziksel özellikler sergiler.
Beyaz, gri, kahverengi veya yeşil dahil olmak üzere çeşitli renklere sahip olabilirler.
Sertlik, yoğunluk ve diğer fiziksel özellikler, farklı alüminyum silikat mineralleri arasında farklılık gösterir.

Minerallerin kendileri genellikle güvenli kabul edilirken, Alüminyum silikat, madencilik veya işleme sırasında üretilen solunabilir kristal silika tozu gibi belirli alüminyum silikat formlarının solunduğunda sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtmek önemlidir. Maruziyeti önlemek için iş güvenliği önlemlerine uyulmalıdır.
Alüminyum silikat olarak da bilinen alüminyum silikat, bir mineral olabilen veya bir kil oluşturmak için su ile birleştirilebilen bir alüminyum, silika ve oksijen karışımıdır.
Alüminyum silikat, çeşitli diğer mineraller veya killer oluşturmak için diğer elementlerle de birleşebilir. Bu formlardan bazıları tıbbi ve endüstriyel olarak kullanılmaktadır.

Güçlerini yüksek sıcaklıklarda korurlar - refrakter olarak bilinen bir özellik.
Minerallerin bir kısmı değerli taş olarak kullanılır.
Mineral alüminyum silikat üç farklı biçimde gelir - siyanit, andalusit veya sillimanittir.
Hepsinin kimyasal formülü Al2SiO5'tir, ancak farklı kristal yapılara sahiptirler.

Her üç form da nadiren aynı kayada bulunur, çünkü her biri farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında meydana gelir.
Endüstriyel olarak sadece siyanit ve sillimanit kullanılmaktadır.
Alüminyum silikat, montmorillonit grup 1'in silikat cevherlerinden elde edilen doğal olarak oluşan bir mineraldir.

Alüminyum silikat, kozmetik ve farmasötik uygulamalarda emici, topaklanmayı önleyici ajan, opaklaştırıcı ajan, viskozite arttırıcı ajan, süspanse edici ajan, tablet ve kapsül parçalayıcı ve tablet bağlayıcı olarak kullanılmak üzere bir toz haline getirilir.
Alüminyum silikat ayrıca antasit özelliklere sahiptir ve bazı reçetesiz antiasit ilaçların bir bileşeni olarak kullanılır.
Alüminyum silikat, anyonik Si-O-Al bağları içeren malzemeleri ifade eder.

Genellikle, ilişkili katyonlar sodyum (Na+), potasyum (K+) ve protonlardır (H+). Bu tür malzemeler, genellikle zeolitler şeklinde mineraller ve sentetik malzemeler olarak ortaya çıkar.
Hem sentetik hem de doğal alüminosilikatlar, yapısal malzemeler, katalizörler ve reaktifler olarak teknik öneme sahiptir.
Alüminyum silikat, hem alüminyum oksit hem de silikon dioksitten elde edilen bileşikleri ifade eder.

Alüminyum silikat genellikle 162 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir.
Çeşitli alüminyum silikat türleri vardır ve bu bileşikler doğal veya sentetik bir formda olabilir.
Alüminyum silikata su eklenmediğinde sillimanit, kiyanit ve andalusit gibi mineraller şeklinde bulunabilir.

Bu mineraller ortak bir kimyasal formüle (Al2SiO5) sahiptir, ancak kristal yapıları ile ayırt edilebilirler.
Alüminyum silikat hidratlandığında Kaolin'e yol açar.
Alüminyum silikat kimyasal formülü Al2O3.2SiO2.2H2O'dur.

Alüminyum silikatın çeşitli formlarının kendine özgü özellikleri ve uygulamaları vardır.
Alüminyum silikat, toz halindeyken kaolin veya hidratlı alüminyum silikat olarak da bilinir.
Alüminyum silikat, alümina, silika ve oksijenin bir karışımıdır.

Alüminyum silikat genellikle ilaç endüstrisinde yatıştırıcı ve adsorban olarak kullanılır.
Alüminyum silikat renk göllerinde (çözünmeyen boyalar) kullanılır.
Hammadde olarak kağıt, plastik, kozmetik ve farmasötiklerde yaygın olarak bulunur ve ayrıca farmasötik preparatlarda sıvıları berraklaştırmak için bir filtreleme maddesi olarak kullanılır.

Tıbbi bir ajan olarak kaolin, ishali tedavi etmek için kullanılır.
Diş hekimliğinde, porselen dişlere tokluk ve opaklık kazandırmak için kullanılır.
Hidratlı alüminyum silikat için diğer yaygın isimler arasında ağır veya hafif kaolin, çin kili, bolus alba, porselen kili, beyaz bole ve argilla bulunur.

Kaolin, hidratlı bir alüminyum silikattır.
Alüminyum silikat, kum ve diğer safsızlıkları gidermek için suyla yıkanarak farmasötik amaçlar için hazırlanan bir kil olarak doğal olarak oluşur.
Alüminyum Silikat, silikon dioksit ve alüminyum oksitten oluşan beyaz dolgu maddesidir.

Alüminyum silikat, boyalarda, baskı mürekkeplerinde ve kağıtta beyaz pigment olarak kullanılır, burada titanyum dioksitin kısmi bir ikamesi olarak işlev görür ve ürünün opaklığını, parlaklığını arttırır.
Alüminyum silikat, iyi takviye özellikleri, çekme mukavemeti, sertlik, proses stabilitesi, elektrik ve ısı özellikleri ve Üstün performans sağladığı için kauçukta beyaz dolgu maddesi olarak kullanılır.
Alüminyum silikat olarak da adlandırılan alüminyum silikat, alüminyum, oksijen ve silikattan yapılmış, mineral şeklini alabilen ve kil yapmak için su ile birleşebilen bir bileşiktir.

Alüminyum silikat, Mohs mineral sertliği ölçeğinde 1-2 sertliğe sahiptir.
Alüminyum silikatın kırılma indisi 1.56 ve yoğunluğu 2.8 ila 2.9 g/cm'dir.
Alüminyum silikat üç mineral formda gelir: hepsi Al2SiO5 kimyasal formülüne sahip ancak farklı kristal yapılara sahip olan andaluzit, siyanit ve sillimanittir.

Başka bir bileşik olan Alüminyum silikat, mineral formunda bulunduğunda pirop olarak bilinen bir granattır ve her zaman kırmızı olan tek granat olarak kabul edilir.
Alüminyum silikat, anyonik Si-O-Al bağları içeren malzemeleri ifade eder.
Genellikle, ilişkili katyonlar sodyum (Na+), potasyum (K+) ve protonlardır (H+).

Bu tür malzemeler, genellikle zeolitler şeklinde mineraller ve sentetik malzemeler olarak ortaya çıkar.
Hem sentetik hem de doğal Alüminyum silikatlar, yapısal malzemeler, katalizörler ve reaktifler olarak teknik öneme sahiptir.
Alüminyum silikat, su arıtımında kullanılan inorganik bir pıhtılaştırıcı olan alüminyum-silikat polimer kompozitini (PASiC) hazırlamak için kullanılır.

Alüminyum silikat, pirinç kabuğunun süperkritik etanole yükseltilen ham biyo-petrole pirolizi için bir katalizör olarak kullanılır.
Alüminyum silikat kağıt, kauçuk ve boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılır.
Alüminyum silikat jet fiber battaniye, yüksek sıcaklık dayanımı, iyi termal stabilite, düşük ısı iletkenliği, küçük ısı kapasitesi, mekanik titreşime karşı iyi direnç, küçük termal genleşme ve iyi ısı yalıtım performansı avantajlarına sahiptir.

Alüminyum silikat, alüminyum silikat sunta ve diğer ürünlere dokunabilir.
Alüminyum silikat aynı zamanda metalurji, elektrik, makine ve ısı koruma için kimyasal termal ekipmanlarda yaygın olarak kullanılan asbestin yerini alacak yeni bir malzeme türüdür.
Doğal hidratlı bir alüminyum silikat, safsızlıklarının çoğundan elütriasyon yoluyla arındırılmış ve kurutulmuştur.

Ticaret eşyası, klorür, yabancı maddeler, partikül boyutu, kuruma kaybı, tutuşma kaybı ve pH değeri açısından daha ayrıntılı olarak belirtilebilir.
Alüminyum silikat bir böcek ilacı ve böcek kovucudur.
Alüminyum silikat, düşük memeli toksisitesine sahiptir.

Alüminyum silikat suda ve birçok organik çözücüde hemen hemen çözünmez.
Çevresel kaderi hakkında çok az veri yayınlanmıştır.
Alüminyum silikat, balıklar ve bal arıları için orta derecede toksiktir.

Alüminyum silikat (veya alüminyum silikat), alüminyum oksit, Al2O3 ve silikon dioksit, SiO2'den türetilen, susuz veya hidratlı olabilen, doğal olarak mineraller veya sentetik olarak oluşan kimyasal bileşiklere yaygın olarak uygulanan bir isimdir.
Kimyasal formülleri genellikle xAl2O3·ySiO2·zH2O olarak ifade edilir.
Alüminyum silikat, E numarası E559 olarak bilinir.

Alüminyum silikat, alüminyum, oksijen ve silikattan yapılmış, mineral şeklini alabilen ve kil yapmak için suyla birleşebilen bir bileşiktir.
Magnezyum alüminyum silikat hidratlandığında, ishal gibi rahatsızlıkların tedavisinde ve bebek bezi döküntülerinin yanı sıra zehirli meşe ve zehirli sarmaşıklardan kaynaklanan döküntülerle mücadele etmek için kullanılan kaolin olarak bilinen bir kil haline gelir.

Magnezyum ve hidratlı ile birleştirildiğinde, sonuç, antasitlerde yaygın kullanım gören bir kil karışımının yanı sıra kozmetik ve diğer güzellik ürünleri için bir koyulaştırıcıdır.
Alüminyum silikat ayrıca deodorantlar için aktif olmayan bir bileşen olarak görünür.
Alüminyum silikatın siyanit formu, endüstriyel kullanım için mullit oluşturmak için kullanılır ve bu bileşik, seramik endüstrisi tarafından refrakter olarak ve ayrıca elektrik yalıtım malzemeleri ve ısıtma elemanları üretmek için kullanılır.

Sillimanit formu, cam yapımı, metal eritme ve demir dökümhaneleri gibi endüstrilerde kullanılır.
Alüminyum silikat ayrıca topikal olarak yumuşatıcı ve kurutma maddesi olarak kullanılmıştır.
Spesifik olarak, Alüminyum silikat, sızan ve ağlayan zehirli sarmaşık, zehirli meşe ve zehirli sumak döküntülerini kurutmak için kullanılmıştır.

Alüminyum silikat ayrıca anorektal kaşıntı ve bebek bezi döküntülerinin geçici olarak giderilmesi için koruyucu olarak kullanılmıştır.
Alüminyum silikat (veya alüminyum silikat), alüminyum oksit, Al2O3 ve silikon dioksit, SiO2'den türetilen, susuz veya hidratlı olabilen, doğal olarak mineraller veya sentetik olarak oluşan kimyasal bileşiklere yaygın olarak uygulanan bir isimdir.
Kimyasal formülleri genellikle xAl olarak ifade edilir.2O3.ySiO2.zH2O Bunlar bileşikleri içerir:-; Al2SiO5, (Al2O3.SiO2), farklı kristal yapılara sahip olan andalusit, siyanit ve sillimanit mineralleri olarak doğal olarak bulunur.

Doğal olarak mineral kaolinit olarak oluşan ve alüminyum silikat dihidrat olarak da adlandırılan alüminyum silikattir.
Alüminyum silikat ince beyaz bir tozdur ve kağıt ve kauçukta dolgu maddesi olarak kullanılır ve ayrıca boyalarda kullanılır.
Metakaolinit adı verilen alüminyum silikat, 450 ° C'de (842 ° F) ısıtılarak kaolinden oluşur.

Alüminyum silikat, mineral mullit, atmosferik basınçta Al2O3-SiO2 sisteminde termodinamik olarak kararlı tek ara fazdır
Alüminyum silikat, mide ekşimesi, ekşi mide veya asit hazımsızlığının kendi kendine tedavisi için reçetesiz satılan bir antasit olarak kullanılır.
Alüminyum silikat, doğal olarak oluşan bir mineral kil veya magnezyum, alüminyum, silikon, oksijen ve sudan oluşan yapay olarak sentezlenmiş kompleks bir mineral yardımcı maddedir.

Alüminyum silikat, kimyasal olarak alümina ve silika levha katmanlarından oluşan polimerik bir kompleks olarak tanımlanır.
Demir, lityum, kalsiyum ve karbon gibi başka elementler de mevcut olabilir.
Alüminyum silikat, kirli beyaz ila kremsi renkli, kokusuz ve tatsız mikronize veya pul pul toz formunda tedarik edilir.

Tarafımızdan üretilen ve tedarik edilen alüminyum silikat, mineral olabilen veya kil oluşturmak için su ile birleştirilebilen bir alüminyum, silika ve oksijen karışımıdır.
Alüminyum silikat hafiftir ve süper beyaz renktedir.
Alüminyum silikat, yüksek derecede parlaklığa, düşük plastisiteye, dağılma kolaylığına ve iyi yağ emme azalmasına sahiptir.

Alüminyum silikattan oluşan mineraller arasında Endülüsit, Sillimanit (veya Bükolzit) ve Kiyanit bulunur.
Alüminyum silikat, alüminyum, oksijen ve silikattan yapılmış, mineral şeklini alabilen ve kil yapmak için su ile birleşebilen bir bileşiktir.
Alüminyum silikat üç mineral formda gelir: hepsi Al2SiO5 kimyasal formülüne sahip ancak farklı kristal yapılara sahip olan andaluzit, siyanit ve sillimanittir.

Magnezyum alüminyum silikat hidratlandığında, ishal gibi rahatsızlıkları tedavi etmek ve bebek bezi döküntülerinin yanı sıra zehirli meşe ve zehirli sarmaşıklardan kaynaklanan döküntülerle mücadele etmek için kullanılan kaolin olarak bilinen bir kil haline gelir.
Magnezyum ve hidratlı ile birleştirildiğinde, sonuç, antasitlerde yaygın kullanım gören bir kil karışımının yanı sıra kozmetik ve diğer güzellik ürünleri için bir koyulaştırıcıdır.
Alüminyum silikat ayrıca deodorantlar için aktif olmayan bir bileşen olarak görünür.

Alüminyum silikatın siyanit formu, endüstriyel kullanım için mullit oluşturmak için kullanılır ve bu bileşik, seramik endüstrisi tarafından refrakter olarak ve ayrıca elektrik yalıtım malzemeleri ve ısıtma elemanları üretmek için kullanılır.
Alüminyum silikat (alüminyum oksit silikat), diğerleri arasında Adsorbin markası altında, ishal önleyici ajan ve bağırsak adsorbanı olarak kullanılır.
Alüminyum silikat geleneksel olarak ishali kontrol etmek için dahili olarak kullanılmıştır.

Alüminyum silikat ayrıca topikal olarak yumuşatıcı ve kurutma maddesi olarak kullanılmıştır.
Alüminyum silikat ayrıca anorektal kaşıntı ve bebek bezi döküntülerinin geçici olarak giderilmesi için koruyucu olarak kullanılmıştır.
Alüminyum silikat, diğer bileşiklerle karışım halinde, bir macun veya bir sıvı içinde sağlanır.

Alüminyum silikat esas olarak otomobil ticaretinde kaporta atölyeleri tarafından çizik giderme, sürtünme ve cilalama için veya kullanılmış araba ticaretinde satış öncesi yenileme için kullanılır, ancak perakende ürünlerde de bulunabilir.
Cam bileşikleri genellikle çizik giderildikten sonra kullanılır.
Otomotiv uygulamalarından uzakta, alüminyum silikat, sert ve yumuşak yüzeyli ev ve endüstriyel temizleyiciler ve cilalar, sıvı temizleyiciler ve değerli metaller için cilalar, çok yönlü perakende ürünler ve el temizleyicileri gibi çok çeşitli temizleme ve parlatma uygulamalarında bulunabilir.

Form: lifler
PH: 4-5

Alüminyum Silikat genellikle çoğu ciltte hemen mevcuttur.
Ultra yüksek saflıkta ve yüksek saflıkta bileşimler, bilimsel standartlar olarak hem optik kaliteyi hem de kullanışlılığı artırır.
Nano ölçekli elementel tozlar ve süspansiyonlar, alternatif yüksek yüzey alanlı formlar olarak düşünülebilir.

American Elements, Mil Spec (askeri sınıf) dahil olmak üzere, uygulanabilir olduğunda birçok standart sınıfta üretim yapar; ACS, Reaktif ve Teknik Sınıf; Gıda, Tarım ve İlaç Sınıfı; Optik Sınıf, USP ve EP/BP (Avrupa Farmakopesi/İngiliz Farmakopesi) ve geçerli ASTM test standartlarını takip eder.
Tipik ve özel ambalajların yanı sıra ek araştırma, teknik ve güvenlik (MSDS) verileri de mevcuttur.
Kömür cürufu olarak da bilinen alüminyum silikat, kömürle çalışan elektrik üretim santrallerinin bir yan ürünü olan vazgeçilebilir bir aşındırıcıdır.

Alüminyum Silikat, bakır cürufundan daha az toz üretir ve esas olarak petrol ve tersane endüstrisindeki açık patlatma işlemlerinde kullanılır.
Alüminyum silikat olarak da adlandırılan Alüminyum Silikat, alüminyum, oksijen ve silikattan yapılmış, mineral şeklini alabilen ve kil yapmak için su ile birleşebilen bir bileşiktir.
Alüminyum Silikat, Mohs mineral sertliği ölçeğinde 1-2 sertliğe sahiptir.

Alüminyum Silikatın kırılma indisi 1.56 ve yoğunluğu 2.8 ila 2.9 g/cm'dir.
Başka bir bileşik olan magnezyum alüminyum silikat, mineral formunda bulunduğunda pirop olarak bilinen bir granattır ve her zaman kırmızı olan tek granat olarak kabul edilir.

Sodyum alüminosilikat su içerir ve üreticilerin topak oluşumunu önlemek için toz gıdalara eklediği sentetik sodyum alüminosilikat olarak adlandırılır.
Alüminyum Silikat'ın tıpta kullanımının yanı sıra endüstriyel kullanımları da vardır.
Seramik endüstrisi, örneğin ince porselen üretmek için kullanır.

Alüminyum silikat hidratlanabilir veya kendisiyle ilişkili su moleküllerine sahip olabilir.
Bu durumda bir kil oluşturur.
Alüminyum Silikat, kimyasal formülü Al2O3.2SiO2.2H20 olan bir grup kil minerali için kullanılan terimdir.

Alüminyum Silikat, biri silikon-oksijen ve diğeri alümina olmak üzere iki alternatif kristalden oluşan bir tabaka oluşturur.
Alüminyum Silikat, kaolinin ana bileşenidir.
Alüminyum Silikat, ishali kontrol etmek ve zehirli sarmaşıkları ve zehirli meşe döküntülerini kurutmak için uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Alüminyum Silikat ayrıca bebek bezi döküntülerini tedavi etmek için kullanılmıştır.
Ticari olarak, seramik endüstrisinde, özellikle ince porselen üretimi için önemli olmuştur.
Alüminyum Silikat, diğer şeylerin yanı sıra çimento, tuğla ve izolatör üretiminde de kullanılır.

Mineral ve kil olarak bulunan bir başka alüminyum silikat bileşiği, magnezyum, alüminyum, silika ve oksijenden oluşan magnezyum alüminyum silikattır.
Mineral formunda, pirop adı verilen bir granat türüdür.
Alüminyum Silikat genellikle değerli taş olarak kullanılır ve her zaman kırmızı renkte olan tek granattır.

Alüminyum Silikat'ın kimyasal formülü Mg3Al2(SiO4)3'tür, ancak eser miktarda başka elementler de mevcuttur.
Magnezyum alüminyum silikatın hidratlı formu, bir kil karışımıdır.
Bu saflaştırılmış karışım yaygın olarak bir antasit olarak kullanılır.

Alüminyum Silikat ayrıca güzellik ürünlerinde ve kozmetiklerde koyulaştırıcı olarak ve deodorantlarda aktif olmayan bir bileşen olarak kullanılır.
Sodyum alüminyum silikat, sodyum alüminosilikat olarak da adlandırılır ve sodyum, alüminyum, silika ve oksijenden oluşur.
Bu türden iki mineral albit ve jadeittir.

Albit, NaAlSi3O8 kimyasal formülüne sahipken, jadeitinki NaAlSi2O6'dır.
Su içeren, sentetik amorf sodyum alüminosilikat olarak bilinen endüstriyel bir sodyum Alüminyum Silikat formu vardır.
Bu bir dizi bileşiktir ve sabit bir kimyasal bileşime sahip değildir.

Alüminyum Silikat, toz gıdalarda topak oluşumunu önlemek için katkı maddesi olarak kullanılır.
Alüminyum Silikat, toz halindeyken kaolin veya hidratlı alüminyum silikat olarak da bilinir.
Alüminyum silikat, alümina, silika ve oksijenin bir karışımıdır. Kaolin genellikle ilaç endüstrisinde yatıştırıcı ve adsorban olarak kullanılır.

Alüminyum Silikat renk göllerinde (çözünmeyen boyalar) kullanılır.
Hammadde olarak kağıt, plastik, kozmetik ve farmasötiklerde yaygın olarak bulunur ve ayrıca farmasötik preparatlarda sıvıları berraklaştırmak için bir filtreleme maddesi olarak kullanılır.
Tıbbi bir ajan olarak, ishali tedavi etmek için Alüminyum Silikat kullanılır.

Diş hekimliğinde, porselen dişlere tokluk ve opaklık kazandırmak için kullanılır.
Hidratlı alüminyum silikat için diğer yaygın isimler arasında ağır veya hafif kaolin, çin kili, bolus alba, porselen kili, beyaz bole ve argilla bulunur.
Alüminyum silikat olarak da bilinen alüminyum silikat, mineral olabilen veya kil oluşturmak için su ile birleştirilebilen bir alüminyum, silika ve oksijen karışımıdır.

Alüminyum Silikat, çeşitli diğer mineraller veya killer oluşturmak için diğer elementlerle de birleşebilir.
Bu formlardan bazıları tıbbi ve endüstriyel olarak kullanılmaktadır.
Güçlerini yüksek sıcaklıklarda korurlar - refrakter olarak bilinen bir özelliktir.

Hepsinin kimyasal formülü Al2SiO5'tir, ancak farklı kristal yapılara sahiptirler.
Her üç form da nadiren aynı kayada bulunur, çünkü her biri farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında meydana gelir.

Endüstriyel olarak sadece siyanit ve sillimanit kullanılmaktadır.
Alüminyum Silikat, kristallerin yönüne bağlı olarak sertliğinin değişmesi bakımından olağandışıdır.
Bazı kristaller mavi safirlere benzer ve değerli taş olarak kullanılır.

Alüminyum Silikat, sık kullanılan endüstriyel bileşik mullitin yapımında da kullanılır.
Bu bileşik, 3Al2O3.2SiO2 kimyasal formülüne sahiptir.
Alüminyum Silikat, seramik endüstrisinde ve yüksek voltajlı elektrik yalıtımları, cam ve ısıtma elemanları dahil olmak üzere birçok şeyin imalatında refrakter olarak kullanılmaktadır.

Sillimanit ayrıca refrakter olarak da kullanılabilir.
Alüminyum Silikat çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.
Bunlara cam yapımı, seramik, çimento, demir dökümhaneleri ve metal eritme dahildir.

Alüminyum silikat hidratlanabilir veya kendisiyle ilişkili su moleküllerine sahip olabilir.
Bu durumda kil oluşturur.
Alüminyum Silikat, kimyasal formülü Al2O3.2SiO2.2H20 olan bir grup kil minerali için kullanılan terimdir.

Alüminyum Silikat, biri silikon-oksijen ve diğeri alümina olmak üzere iki alternatif kristalden oluşan bir tabaka oluşturur.
Alüminyum Silikat, kaolinin ana bileşenidir.
Alüminyum Silikat, ishali kontrol etmek ve zehirli sarmaşık ve zehirli meşe döküntülerini kurutmak için uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Alüminyum Silikat ayrıca bebek bezi döküntülerini tedavi etmek için kullanılmıştır.
Ticari olarak, Alüminyum Silikat seramik endüstrisinde, özellikle ince porselen üretimi için önemli olmuştur.
Alüminyum Silikat, diğer şeylerin yanı sıra çimento, tuğla ve izolatör üretiminde de kullanılır.

Mineral ve kil olarak bulunan bir başka alüminyum silikat bileşiği, magnezyum, alüminyum, silika ve oksijenden oluşan magnezyum alüminyum silikattır.
Mineral formunda, pirop adı verilen bir granat türüdür.
Alüminyum Silikat genellikle değerli taş olarak kullanılır ve her zaman kırmızı renkte olan tek granattır.

Alüminyum Silikat'ın kimyasal formülü Mg3Al2(SiO4)3'tür, ancak eser miktarda başka elementler de mevcuttur.
Alüminyum Silikat hidratlanır, ishal gibi rahatsızlıkların tedavisinde ve bebek bezi döküntülerinin yanı sıra zehirli meşe ve zehirli sarmaşıklardan kaynaklanan döküntülerle mücadelede kullanılan kaolin olarak bilinen bir kil haline gelir.
Magnezyum ve hidratlı ile birleştirildiğinde, sonuç, antasitlerde yaygın kullanım gören bir kil karışımının yanı sıra kozmetik ve diğer güzellik ürünleri için bir koyulaştırıcıdır.

Alüminyum Silikat ayrıca deodorantlar için aktif olmayan bir bileşen olarak görünür.
Formülleri kalınlaştırmak ve stabilize etmek için güzel bir yardımcı bileşen olarak çalışan bir tür kil minerali.
Bir kil olarak, yüzeyde (yüz) negatif yüke ve kenarda pozitif yüke sahip trombositlerden oluşur.

Böylece bir trombositin yüzü diğerinin kenarını çeker ve bu, Magnezyum Alüminyum Silikat'ın (MAS) ürünleri kalınlaştırdığı ve renk pigmentleri veya inorganik güneş kremleri (çinko oksit ve titanyum dioksit) gibi çözünmeyen parçacıkların askıya alınmasına yardımcı olduğu anlamına gelen "kart evi" yapısı oluşturur.
Bazı alüminyum silikat mineralleri zeolitler olarak bilinir.
Zeolitler, su moleküllerini ve belirli iyonları barındırabilen kanallara ve boşluklara sahip gözenekli bir yapıya sahiptir.

İyon değişimi, su yumuşatma gibi uygulamalarda ve çeşitli kimyasal işlemlerde katalizör olarak kullanılırlar.
Alüminyum Silikat mineralleri, özellikle kaolinit, emici olarak işlev görebilir.
Gözenekli yapıları nedeniyle, kedi kumları ve sıvılar için endüstriyel emiciler dahil olmak üzere emici ürünlerin üretiminde kullanılırlar.

Alüminyum Silikat, emici ve hacim arttırıcı bir ajan olarak özellikleri nedeniyle ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Alüminyum Silikat, yüz maskeleri, tozlar ve bazı ilaçlar gibi çeşitli ürünlerde bulunabilir.
Alüminyum Silikat mineralleri tarımda toprak düzenleyici olarak kullanılabilir.

Toprağın yapısını iyileştirebilir, su tutulmasını artırabilir ve bitkiler için besin kullanılabilirliğini artırabilirler.
Alüminyum silikat mineralleri kategorisine giren zeolitler, atık su arıtma ve hava temizleme gibi çevresel uygulamalarda kullanılmaktadır.
İyon değiştirme özellikleri, onları su ve havadaki kirleticilerin uzaklaştırılmasında etkili kılar.

Bir tür alüminyum silikat minerali olan feldispat, cam üretiminde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir.
Alüminyum Silikat, camın bileşimine katkıda bulunur, erime noktasını ve diğer özelliklerini etkiler.
Bazı alüminyum silikat mineralleri değerli taşlar olarak değerlendirilir.

Örneğin, Alüminyum Silikat bazen mücevherlerde değerli taş olarak kullanılır.
Alüminyum Silikat mineralleri, özellikle kaolinit gibi yüksek sıcaklık kararlılığına sahip olanlar, ateş tuğlası ve refrakter seramikler dahil olmak üzere yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.
Montmorillonit gibi bazı alüminyum silikat mineralleri, sondaj deliklerinin stabilitesini artırmak ve sondaj işlemlerini kolaylaştırmak için petrol ve gaz endüstrisindeki sondaj sıvılarında kullanılır.

Bazı alüminyum silikat mineralleri, boya ve kaplamalarda genişletici olarak kullanılarak dokularına ve kıvamlarına katkıda bulunur.
Alüminyum Silikat, beyaz rengi ve ince tanecik boyutundan dolayı sanatçının boya ve pastel boyalarının formülasyonunda kullanılmaktadır.
Bazı alüminyum silikat mineralleri, çekici renk ve desenleri nedeniyle süs taşı olarak veya takı yapımında kullanılmaktadır.

Kullanımlar:
Alüminyum Silikat, poli (metil metakrilat) (PMMA) bazlı nanokompozit malzemeler hazırlamak için kullanılabilir.
Alüminyum silikatın siyanit formu, endüstriyel kullanım için mullit oluşturmak için kullanılır ve bu bileşik, seramik endüstrisi tarafından refrakter olarak ve ayrıca elektrik yalıtım malzemeleri ve ısıtma elemanları üretmek için kullanılır.
Sillimanit formu, cam yapımı, metal eritme ve demir dökümhaneleri gibi endüstrilerde kullanılır.

Alüminyum silikat mineralleri, yapıştırıcıların ve sızdırmazlık maddelerinin formülasyonunda kullanılabilir, bu da bağlayıcı ve sızdırmazlık özelliklerine katkıda bulunur.
Alüminyum Silikat mineralleri bazen tuğla, kiremit ve çimento gibi inşaat malzemelerine dahil edilerek mukavemet ve dayanıklılık gibi belirli özellikler sağlar.
Bazı alüminyum silikat mineralleri, özellikle emici özelliklere sahip olanlar, endüstriyel ve çevresel ortamlarda dökülme temizliği için yağ emicilerin formülasyonunda kullanılabilir.

Alüminyum silikat minerallerinin bir alt grubu olan Alüminyum Silikat, gözenekli yapıları ve iyon değiştirme yetenekleri nedeniyle çeşitli kimyasal işlemlerde katalizör olarak kullanılmaktadır.
Alüminyum Silikat mineralleri, metal döküm işlemlerinde döküm kumu olarak kullanılabilir ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen refrakter bir malzeme sağlar.
Alüminyum Silikat mineralleri, yüksek dielektrik dayanımları ve termal kararlılıkları nedeniyle elektrik izolatörlerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Alüminyum silikat mineralleri, özellikle farmasötik dereceli saflığa sahip olanlar, tabletlerin ve tozların kıvamını ve akış özelliklerini iyileştirmek için farmasötik formülasyonlarda yardımcı maddeler olarak kullanılabilir.
Alüminyum Silikatlar, iyon değiştirme özellikleri ile su filtrasyon sistemlerinde belirli iyonları ve safsızlıkları sudan uzaklaştırmak için kullanılır.
Alüminyum silikat mineralleri, geleneksel çimentoya kıyasla daha düşük çevresel etkiye sahip yapı malzemeleri için alternatif bağlayıcılar olan jeopolimerlerin üretiminde kullanılabilir.

Alüminyum silikat mineralleri, ince öğütüldüğünde, tarımda toprak yapısını ve besin mevcudiyetini iyileştirmek için toprak ıslahı görevi görebilir.
Bazı alüminyum silikat mineralleri kozmetikte peeling ajanları olarak kullanılır ve ölü cilt hücrelerinin atılmasına ve cildin dokusunun iyileştirilmesine yardımcı olur.
Çeşitli koşullar altında stabil olan Alüminyum Silikatlar, endüstriyel katalitik işlemlerde katalizör desteği olarak kullanılır.

Alüminyum Silikat ve diğer alüminyum silikat mineralleri, kağıt ürünlerinin basılabilirliğini, pürüzsüzlüğünü ve parlaklığını artırmak için kağıt kaplamada kullanılır.
Alüminyum Silikatlar, belirli molekülleri seçici olarak adsorbe etme yeteneklerinden dolayı kurutma gazları ve sıvılar gibi çeşitli uygulamalarda moleküler elekler olarak kullanılır.
Alüminyum Silikat su içerir ve üreticilerin topak oluşumunu önlemek için toz gıdalara eklediği sentetik sodyum alüminosilikat olarak adlandırılır.

Kaolinit gibi alüminyum silikat mineralleri, seramik endüstrisinde çok önemli bileşenlerdir.
Çanak çömlek, fayans ve porselen oluşturmak için şekillendirilen ve pişirilen kil gövdelerinin oluşumuna katkıda bulunurlar.
Tüm alüminyum silikat mineralleri olan Andalusit, kiyanit ve sillimanit, refrakter malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır.

Bu malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve fırın kaplamaları, fırın mobilyaları ve potalar gibi uygulamalarda kullanılır.
İyon değişimi için zeolitler olarak bilinen Alüminyum Silikat minerallerinden yararlanılır.
Alüminyum Silikatlar, iyonları yakalamalarına ve serbest bırakmalarına izin veren gözenekli bir yapıya sahiptir.

Su yumuşatma, kataliz ve çeşitli endüstriyel işlemlerde adsorban olarak kullanılırlar.
Alüminyum Silikat, emici özellikleri ile kedi kumları, sıvılar için endüstriyel emiciler ve bazı farmasötik ve kozmetik formülasyonlar gibi emici ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Bir alüminyum silikat minerali olan feldispat, cam üretiminde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir.
Alüminyum Silikat, camın erime noktasını düşürmeye yardımcı olarak şekillendirmeyi ve şekillendirmeyi kolaylaştırır.
Alüminyum silikat mineralleri, tarımda toprak düzenleyici olarak kullanılabilir.

Toprak yapısını, su tutmayı ve besin mevcudiyetini iyileştirerek bitki büyümesinin artmasına katkıda bulunurlar.
Alüminyum silikat mineralleri kategorisine giren Alüminyum Silikatlar, iyon değiştirme ve adsorpsiyon özelliklerinden dolayı atık su arıtma ve hava temizleme dahil olmak üzere çevresel uygulamalarda kullanılmaktadır.
Bir tür alüminyum silikat minerali olan Alüminyum Silikat, petrol ve gaz endüstrisindeki sondaj sıvılarında sondaj deliklerini stabilize etmek ve sondaj işlemlerine yardımcı olmak için kullanılır.

Alüminyum silikat mineralleri, özellikle yüksek sıcaklık kararlılığına sahip olanlar, ateş tuğlası, refrakter seramik ve yalıtım gibi uygulamalar için yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılır.
Alüminyum Silikat mineralleri boya ve kaplamalarda genişletici olarak kullanılır.
Bu malzemelerin dokusuna, kıvamına ve performansına katkıda bulunurlar.

Andalusit gibi bazı alüminyum silikat mineralleri mücevherlerde değerli taş olarak kullanılır.
Diğerleri çekici renkleri ve desenleri nedeniyle süs taşı olarak kullanılır.
Kaolinit gibi Alüminyum Silikat mineralleri, malzemelerin fiziksel özelliklerini iyileştirmek için kağıt ve tekstil üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılabilir.

Alüminyum Silikat, emici ve hacim arttırıcı özellikleri nedeniyle ilaç ve kozmetikte kullanılmaktadır.
Alüminyum Silikat, yüz maskeleri, tozlar ve bazı ilaçlar gibi ürünlerde bulunabilir.
Alüminyum Silikatlar, özellikle kaolinit, sanatçının boyalarının, pastellerinin ve diğer sanat ve zanaat malzemelerinin formülasyonunda kullanılır.

Zeolitler gibi bazı alüminyum silikat mineralleri, hayvan yemlerinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilirler, amonyak emisyonlarını azaltmak, ve peletlenmiş yemler için bir bağlayıcı görevi görürler.
Bazı kil mineralleri gibi düşük ısı iletkenliğine sahip Alüminyum Silikat mineralleri, ısı yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılabilir.

Alüminyum silikat mineralleri bazen metaller ve seramikler dahil olmak üzere çeşitli malzemeler için öğütme ve parlatma bileşiklerinin formülasyonunda kullanılır.
Alüminyum Silikatlar, iyi tanımlanmış gözenek yapıları ve iyon değiştirme özellikleri nedeniyle kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılırlar.
Petrokimyasal süreçlerde, çevresel katalizde ve daha fazlasında uygulamalar bulurlar.

Bazı alüminyum silikat mineralleri, mukavemet, dayanıklılık ve çatlamaya karşı direnç gibi özelliklerini geliştirmek için betonda katkı maddesi olarak kullanılabilir.
Alüminyum Silikatlar, özellikle yüksek sertlik ve aşınma direnci gibi benzersiz özelliklere sahip olanlar, endüstriyel uygulamalar için yüksek performanslı seramiklerin üretiminde kullanılmaktadır.
Alüminyum Silikatlar, diş malzemelerinde dolgu maddesi olarak kullanılabilir, bu da diş kompozitlerinin ve simanların mukavemetine ve stabilitesine katkıda bulunur.

Alüminyum Silikatlar, toprak yapısını, su tutmayı ve bitkiler için besin mevcudiyetini iyileştirmek için bahçecilik ve bahçecilikte kullanılabilir.
Alüminyum Silikatlar, iyonları adsorbe etme ve değiştirme yetenekleri ile septik tank katkı maddelerinde organik maddenin parçalanmasını arttırmak ve kokuları kontrol etmek için kullanılır.
Alüminyum Silikatlar, çeşitli malzemelerde yangın geciktirici görevi görerek yanıcılığı azaltmaya ve yangına dayanıklılığı artırmaya yardımcı olabilir.

Alüminyum Silikatlar, uygun şekilde işlendiğinde, taşlama ve parlatma uygulamaları için aşındırıcılar olarak kullanılabilir.
Bir tür alüminyum silikat olan Alüminyum Silikat, petrol kuyusu sondaj sıvılarında viskoziteyi kontrol etmek ve sondaj işlemleri sırasında yağlama sağlamak için kullanılır.
Alüminyum Silikatlar, sıvılardan veya gazlardan belirli molekülleri veya iyonları seçici olarak uzaklaştırmak için kimyasal filtrasyon işlemlerinde kullanılır.

Bazı Alüminyum Silikatlar, gıda katkı maddeleri olarak kullanılabilir, topaklanmayı önleyici maddeler veya içeceklerde berraklaştırıcı maddeler gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.
Alüminyum Silikatlar, arkeolojik eserlerin korunmasında ve restorasyonunda kullanılabilir, kültürel miras malzemelerinin stabilize edilmesine ve korunmasına yardımcı olur.

Güvenlik profili:
Belirli alüminyum silikat minerallerinin madenciliği, işlenmesi veya işlenmesi sırasında oluşan ince tozun veya solunabilir kristal silikanın solunması solunum sağlığı için risk oluşturabilir.
Alüminyum Silikat tozu bilinen bir solunum tehlikesidir ve silikoz dahil akciğer hastalıklarına neden olabilir.
Özellikle toz veya toz halindeki bazı alüminyum silikat mineralleriyle doğrudan temas, cilt ve göz tahrişine neden olabilir.

Alüminyum Silikat, bu malzemeleri kullanırken eldiven ve gözlük gibi kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanmak önemlidir.
Bazı alüminyum silikat minerallerine uzun süre veya tekrar tekrar maruz kalmak, bazı kişilerde hassasiyete neden olabilir ve bu da daha sonra maruz kalma durumunda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.