HİDROKSİLAMİN SÜLFAT (HAS)

TANIM:

Hidroksilamonyum sülfat [NH3OH]2SO4, hidroksilaminin sülfürik asit tuzudur.
Hidroksilamin Sülfat (HAS), öncelikle saf olduğunda patlayıcı olan, kolayca işlenen bir hidroksilamin formu olarak kullanılır.
Sikloheksanon oksim, hidroksilamin sülfat verecek şekilde sülfürik asitle hidrolitik reaksiyona girer.
Hidroksilamin Sülfat (HAS), sülfamik asit verecek şekilde kükürt dioksit ile reaksiyona girer.

CAS Numarası, 10039-54-0
EINECS, 233-118-8
Doğrusal Formül:(NH2OH)2 • H2SO4
HİDROKSİLAMİN SÜLFATIN (HAS) EŞ ANLAMLARI:
Hidroksilamonyum sülfat, HİDROKSİLAMİN SÜLFAT;HAS;HİDROKSİLAMONYUM SÜLFAT;HİDROKSİLAMONYUM SÜLFAT;Hidroksiamin sülfat;Hidroksilamonyum;Hidroksilamonyumsülfat;HuHAS1;amin suL;HA sentaz,Hidroksilamonyum sülfat,hidroksiazanyum sülfat,Oksamonyum sülfat,Hidroksilamin sülfat (2:1),hidroksi azanyum;sülfat; Hidroksilamonyum sülfat,hidroksiazanyum sülfat,Oksamonyum sülfat,Hidroksilamin sülfat (2:1),hidroksiazanyum;sülfat,Hidroksilamin, sülfat,Bis(hidroksilamin) sülfat,Hidroksilamin nötr sülfat,bis(hidroksiazanyum) sülfat,DTXSID2025424,49KP498D4O,bis(hidroksiamonyum) sülfat ,EINECS 233-118-8,Hidroksilamonyumsülfat,UN2865,Hidroksilamin, sülfat (2:1) (tuz),LANASANE LAB,hidroksil amonyum sülfat,hidroksil amonyum sülfat,hidroksil-amonyum sülfat,UNII-49KP498D4O,DTXCID505424,VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA - L,HİDROKSİLAMİN SÜLFAT [MI],BIS(HİDROKSİLAMONYUM) SÜLFAT,HİDROKSİLAMİN SÜLFAT [INCI],Tox21_202730,NCGC00091929-01,NCGC00260278-01,CAS-10039-54-0,NS00082564,EC 233-118-8, Hidroksilamin sülfat [ UN2865] [Aşındırıcı],Q416490
Hidroksilamin sülfat (HAS), (NH2OH)2 formülüne sahip, nitrojen içeren beyaz kristalli bir bileşiktir.
H2SO4 ve dolayısıyla amonyak (NH3) benzeri bir bileşiktir.
Hidroksilamin Sülfat (HAS) suda çözünür ve higroskopiktir.


HİDROKSİLAMİN SÜLFATIN SENTEZİ (HAS):
Hidroksilamonyum sülfat, nitritin bisülfit ile indirgenmesini içeren Raschig hidroksilamin işlemi yoluyla endüstriyel olarak hazırlanır.
Bu başlangıçta hidroksilamonyum sülfata hidrolize edilen hidroksilamin disülfonatı verir:
Ayrıca hidroksilaminin sülfürik asitle asit-baz reaksiyonuyla da elde edilebilir:
2NH2OH(sulu) + H2SO4(sulu) → (NH3OH)2SO4(sulu)


HİDROKSİLAMİN SÜLFATIN (HAS) UYGULAMALARI :
Hidroksilamonyum sülfat, organik sentezde aldehitleri ve ketonları oksimlere, karboksilik asitleri ve bunların türevlerini (örn. esterleri) hidroksamik asitlere, izosiyanatları N-hidroksiürelere ve nitrilleri amidoksimlere dönüştürmek için kullanılır.
Hidroksilamonyum sülfat aynı zamanda oleum veya klorosülfürik asitten hidroksilamin-O-sülfonik asit üretmek için de kullanılır.

Hidroksilamonyum sülfat, soyulma önleyici maddeler, farmasötik ürünler, kauçuk, tekstil, plastik ve deterjan üretiminde kullanılır.
Hidroksilamin Sülfat (HAS) radikal polimerizasyon reaksiyonlarını sonlandıran ve doğal kauçukta antioksidan görevi gören radikal temizleyicidir.
(NH3OH)2SO4 bazı insektisitler, herbisitler ve büyüme düzenleyiciler için başlangıç malzemesidir.

Hidroksilamin Sülfat (HAS) fotoğrafçılıkta renk geliştiriciler için stabilizatör olarak ve renkli filmlerdeki fotografik emülsiyonlarda katkı maddesi olarak kullanılır.

Ayrışma:
120 °C'de hidroksilamonyum sülfat, kükürt trioksit, nitröz oksit, su ve amonyağa ayrışmaya başlar[şüpheli - tartışın]:
2(NH3OH)2SO4 → 2SO3 + N2O + 2NH3 + 5H2O

Reaksiyon 138°C'nin üzerinde ekzotermiktir ve en çok 177°C'de ekzotermiktir.
Metaller (özellikle bakır, alaşımları ve tuzları) hidroksilamonyum sülfatın ayrışmasını katalize eder.
Bu bileşiğin kararsızlığı temel olarak hidroksilamonyum iyonunun zayıf nitrojen-oksijen tekli bağına bağlıdır.


HİDROKSİLAMİN SÜLFATIN (HAS) KULLANIM ALANLARI :
Hidroksilamin Sülfat (HAS) Doğal kauçuk için viskozite stabilizatörü, sentetik kauçuk için kirletici olmayan kısa durdurucu olarak kullanılır.
Hidroksilamin Sülfatın (HAS) bir türevi aynı zamanda vulkanizatör olarak da kullanılır.
Tekstil lifi fonksiyonel gruplarına karşı seçici reaktivitesi de dahil olmak üzere pek çok özelliği, onu boya geliştiriciler, tekstil renk değişikliği inhibitörleri ve akrilik lifler ve selüloz için değiştiriciler gibi uygulamalar için faydalı kılar.
Diğer kullanımlar arasında reçine geliştiriciler, UV stabilizatörleri ve polimerizasyon katalizörleri bulunur.

Hidroksilamin Sülfat (HAS) diğerlerinin yanı sıra herbisitler, böcek öldürücüler, germisitler, akarisitler ve hidroksamik asit, hidroksi ürik asit, karbamat, alkil hidroksilamin, oksadiazol ve organofosforlu bileşiklerin türevleri formundaki diğer ürünler için hammadde olarak kullanılır.

Hidroksilamin Sülfat (HAS) ayrıca mikrop öldürücüler, merkezi sinir sistemi sakinleştiricileri, antihistaminikler, sakinleştiriciler, yüksek kan şekeri ilaçları, yara enfeksiyonu inhibitörleri, idrar söktürücüler, uyarıcılar, kan pıhtılaştırıcıları, sıtma önleyici ilaçlar, diyabet ilaçları ve türev formundaki diğer ürünler için hammadde olarak kullanılır. diğerleri arasında hidroksamik asit, hidroksi ürik asit, izoksazol, oksadiazol, oksim ve amid.
Hidroksilamin sülfatı indirgeme ve metal kompleksleri oluşturma yeteneği nedeniyle HAS, metal yüzey işleme maddesi, metali ayırmak için çökeltici, metal çıkarıcı ve pas önleyici olarak kullanılır.


Hidroksilamin sülfat aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Çözeltideki ppb (milyar başına parça) seviyelerinde civanın atomik absorpsiyon spektrofotometrik ölçümü sırasında indirgenmesi için NaCl ile birlikte.
Bir renklendirme çözeltisinin hazırlanması sırasındaki bileşenlerden biri olarak, formaldehit gazının hassas tespiti için selüloz bazlı bir izleme bandına emprenye edilmiştir.
Çinko sülfat varlığında alkalin ferrisiyanür ile titrasyon yoluyla karışımlardaki hidrarin ve hidroksilaminin eşzamanlı tahmini.Ayrıca hidroksilamonyum sülfat veya HS, (NH2OH)2•H2S04, suda çözünen ve alkolde az çözünen renksiz kristallerdir.
Çözeltinin cilt üzerinde aşındırıcı etkisi vardır.
İndirgeyici ajan, fotografik geliştirici, aldehitler ve ketonlar için saflaştırma ajanı, kimyasal sentez, tekstil kimyasalı, yağ asitleri için oksidasyon inhibitörü, katalizör, biyolojik ve biyokimyasal araştırmalarda, boya ve vernikler için oksim yapımında ve paslanmaya karşı koruma olarak kullanılır.

Hidroksilamonyum sülfat fotoğrafçılıkta indirgeyici bir maddedir; polimerizasyon işlemlerinde katalizör, şişme maddesi ve kopolimerizasyon inhibitörü; kimyasal sentezde; tekstil kimyasalı olarak; bir oksidasyon inhibitörü olarak; boya ve vernikler için oksim yapımında; paslanmaya karşı korumada; sentetik kauçuklar için rengi solmayan kısa tıpalar; derilerin tüylerini gidermek için; biyolojik ve biyokimyasal araştırmalarda; aldehitler ve ketonlar için bir saflaştırma maddesi olarak; aldehitleri ve ketonları oksimlere ve asit klorürleri hidroksamik asitlere dönüştürür.


Hidroksilamin Sülfat (HAS), formaldehit gazının tespiti için kullanılan oldukça hassas selüloz bantların hazırlanmasında kullanılabilir.
Hidroksilamin Sülfat (HAS) biyolojik sıvılardaki perklorat miktarının spektrofotometrik yöntemlerle kantitatif olarak belirlenmesinde kullanılabilir.

Hidroksilamin Sülfat (HAS) fotoğrafçılıkta indirgeyici madde olarak kullanılabilir; sentetik ve analitik kimyada; aldehitleri ve ketonları saflaştırmak için.
Hidroksilamin Sülfat (HAS) Yağ asitleri ve sabunlar için antioksidan olarak kullanılabilir.
Hidroksilamin Sülfat (HAS) Derilerde tüy giderme maddesi olarak kullanılabilir.


Hidroksilamin Sülfat (HAS), aldehitleri ve ketonları saflaştırmak için kullanılır; sudaki cıva ve gümüş tespiti için reaktif; indirgen madde.


Hidroksilamin Sülfat (HAS), doğal kauçuk için viskozite stabilizatörü olarak ve sentetik kauçuk için kirletici olmayan bir kısa durdurucu olarak kullanılır.
Hidroksilamin Sülfatın (HAS) bir türevi de vulkanizatör olarak kullanılır.
Tekstil lifi fonksiyonel gruplarına karşı seçici reaktivitesi de dahil olmak üzere pek çok özelliği, onu boya geliştiriciler, tekstil renk değişikliği inhibitörleri ve akrilik lifler ve selüloz için değiştiriciler gibi uygulamalar için faydalı kılar.

Diğer kullanımlar arasında reçine geliştiriciler, UV stabilizatörleri ve polimerizasyon katalizörleri bulunur.
Hidroksilamin sülfatı azaltma ve metal kompleksleri oluşturma yeteneği nedeniyle Hidroksilamin Sülfat (HAS) , metal yüzey işleme maddesi, metali ayırmak için çökeltici, metal çıkarıcı ve pas önleyici olarak kullanılır.
Hidroksilamin Sülfat (HAS), diğerleri arasında herbisitler, böcek öldürücüler, germisitler, akarisitler ve hidroksamik asit, hidroksi ürik asit, karbamat, alkil hidroksilamin, oksadiazol ve organofosforlu bileşiklerin türevleri formundaki diğer ürünler için bir hammadde olarak kullanılır.


HİDROKSİLAMİN SÜLFATIN (HAS) KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :
Kimyasal formül, H8N2O6S
Molar kütle, 164,14 g/mol
Görünüm, beyaz kristalden ince ürüne kadar, hafif higroskopik
Yoğunluk, 1,88 g/cm3
Erime noktası, 120 °C (248 °F; 393 K) ayrışır
Suda çözünürlük, 58,7 g/100 ml (20 °C)
Yapı[1],
Kristal yapı, Monoklinik
Uzay grubu, P21/c
Kafes sabiti, a = 7,932±0,002 Å, b = 7,321±0,002 Å, c = 10,403±0,003 Åα = 90°, β = 106,93±0,03°, γ = 90°
Formül birimleri (Z), 4
tahlil
%99
biçim
kristaller
milletvekili
170 °C (dec.) (yanıyor)
GÜLÜMSEMELER dizisi
HAYIR.HAYIR.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
InChI anahtarı
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
Erime noktası, 170 °C (dec.)(lit.)
Kaynama noktası, 56,5°C
Yoğunluk, 1.86
buhar basıncı, 20°C'de 0,001Pa
depolama sıcaklığı, -20°C
çözünürlük, su: çözünür(lit.)
form, Kristaller
Beyaz renk
PH, 3,6 (10g/l, H2O, 20°C)
Suda Çözünürlük, 329 g/L (20 ºC)
Hassas, Higroskopik
Merck, 14,4828
Kararlılık, Kararlı, ancak patlama tehlikesi olabilir - ısıtmayın. Alkalilerin varlığında patlayıcı bir şekilde ayrışabilir. Havaya duyarlı. Higroskopik. Bakır, bakır alaşımları, güçlü oksitleyici maddeler, güçlü bazlar, nitritler ile uyumsuz.
LogP, -1,031 (tahmini)
CAS Veri Tabanı Referansı, 10039-54-0(CAS Veri Tabanı Referansı)
Gıdayla Temas Eden Maddelerde Kullanılan Dolaylı Katkı Maddeleri, HİDROKSİLAMİN SÜLFAT
FDA 21 CFR, 175.105
EWG'nin Gıda Puanları, 2-5
FDA UNII, 49KP498D4O
EPA Madde Kayıt Sistemi, Hidroksilamin sülfat (2:1) (10039-54-0)
CAS numarası, 10039-54-0
EC indeks numarası, 612-123-00-2
EC numarası, 233-118-8
Tepe Formülü, H₈N₂O₆S
Kimyasal formül, (HONH₃)₂SO₄
Molar Kütle, 164,14 g/mol
GTİP Kodu, 2825 10 20
Yoğunluk, 1,88 g/cm3 (20 °C)
Erime Noktası, 170 °C (ayrışma)
pH değeri, 3,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Yığın yoğunluğu, 1100 kg/m3
Çözünürlük, 587 g/l
Test, ≥ %99
Klorür (Cl), ≤ %0,001
As (Arsenik), ≤ %0,00005
Cu (Bakır), ≤ %0,0005
Fe (Demir), ≤ %0,0005
Hg (Cıva), ≤ %0,000001
Pb (Kurşun), ≤ %0,0005
Sülfatlanmış kül (ateşleme sonucu kalan), ≤ %0,1
Moleküler ağırlık
164,14 gr/mol
PubChem 2.2 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Hidrojen Bağı Donör Sayısı
4
Cactvs 3.4.8.18 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı
6
Cactvs 3.4.8.18 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Dönebilen Tahvil Sayımı
0
Cactvs 3.4.8.18 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Tam Kütle
164.01030715 gr/mol
PubChem 2.2 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Monoizotopik Kütle
164.01030715 gr/mol
PubChem 2.2 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı
184Ų
Cactvs 3.4.8.18 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
Ağır Atom Sayımı
9
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Resmi Ücret
0
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Karmaşıklık
64.2
Cactvs 3.4.8.18 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.10.14)
İzotop Atom Sayısı
0
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı
0
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı
0
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı
0
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı
0
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Kovalent Bağlı Birim Sayısı
3
PubChem tarafından hesaplanmıştır
Bileşik Kanonikleştirilmiştir
Evet
Kimyasal Formül, (NH2OH)2-H2SO4
HX Konsantrasyonu, 190-205 gm./lit.
Amonyum Sülfat, 400-440 gr./lit.
Asit Oranı, 1,15-1,20
pH, 1,0'dan azHİDROKSİLAMİN SÜLFAT (HAS) HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir hekime danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu sizinle ilgilenen doktora gösterin.
Tehlikeli alandan uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir hekime danışın.
Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir hekime danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice durulayın ve bir doktora başvurun.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Ağzınızı suyla çalkalayın.
Bir hekime danışın.

Yangınla mücadele tedbirleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
İnert emici bir malzemeyle emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya buğuyu solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerlerine sahip hiçbir madde içermez.
Maruz kalma kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın.
Molalardan önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz kalkanı (minimum 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenlerle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) uygulayın.
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay sunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Koruyucu ekipman tipi, iş yerine göre tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizlemeli solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerine yedek olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşlarına sahip tam yüz solunum cihazı kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracı ise, tam yüze hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Önerilen depolama koşullarında stabildir.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

Bertaraf hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümleri lisanslı bir bertaraf şirketine sunun.
Bu malzemeyi imha etmek için lisanslı bir profesyonel atık imha servisine başvurun.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin