2,2'-DİTİYODI(ETİLAMONYUM) BİS(DİBENZİLDİTİOKARBAMAT)

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat), moleküler formülü C30H32N2S8 olan kimyasal bir bileşiktir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) yaygın olarak Etilamonyum Dibenzil Ditiokarbamat (EED) olarak bilinir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) öncelikle çeşitli endüstriyel işlemlerde, özellikle analitik kimya ve metal iyonu ekstraksiyonu alanında bir kenetleme maddesi veya kompleks oluşturucu madde olarak kullanılır.

CAS Numarası: 239446-62-9
Moleküler Formül: C34H40N4S6
Molekül Ağırlığı: 697.0982
EINECS Numarası: 427-180-7

Karbamoditioik asit, N, N-bis (fenilmetil) -, 2,2a (2) -ditiobis [etanamin] (2: 1), 239446-62-9, DTXSID001088861

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat), bakır, nikel ve kobalt gibi belirli metal iyonları ile kararlı kompleksler oluşturur.
Bu kompleksler, farklı numunelerdeki metal iyonlarının belirlenmesi ve miktarının belirlenmesi için atomik absorpsiyon spektroskopisi ve kromatografi gibi analitik tekniklerde kullanılabilir.
Ek olarak, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), belirli metal iyonlarına seçici olarak bağlanma kabiliyeti nedeniyle endüstriyel atık su ve madencilik işlemlerinden metal iyonlarının çıkarılması ve geri kazanılmasındaki potansiyel uygulamaları için araştırılmıştır.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), 2,2' konumlarında bir kükürt köprüsü (ditio) ile birbirine bağlanan iki etilamonyum grubundan (-NHCH2CH3) oluşur.
Her etilamonyum grubu, bir dibenzil ditiyokarbamat parçasına koordine edilir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) tipik olarak etilaminin karbon disülfür ile reaksiyonu ve ardından elde edilen etilamonyum ditiokarbamatın dibenzil sülfür ile reaksiyonu yoluyla sentezlenir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) genellikle su, etanol ve metanol gibi polar çözücülerde çözünür.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat), belirli metal iyonlarıyla, özellikle bakır, nikel ve kobalt gibi geçiş metalleriyle kararlı kompleksler oluşturur.
Bu kompleksler genellikle tespit ve analizleri için kullanılabilecek ayırt edici renklere ve spektroskopik özelliklere sahiptir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), analitik kimyada çevresel numuneler, biyolojik sıvılar ve endüstriyel atık sular dahil olmak üzere çeşitli numunelerde metal iyonlarının ekstraksiyonu, ayrılması ve belirlenmesi için yaygın olarak kullanılır.
Spesifik metal iyonlarına karşı seçicilik sergiler, bu da onu karmaşık matrislerden hedef metal iyonlarının seçici ekstraksiyonu ve ön konsantrasyonu için faydalı kılar.
Bir kenetleme maddesi olarak, metal komplekslerinin çözünürlüğünü ve stabilitesini artıran çoklu donör atomları (ditiyokarbamat gruplarından kükürt atomları) koordine ederek metal iyonları ile kararlı şelatlar oluşturur.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) tarafından metal iyonları ile oluşturulan kompleksler, pH ve sıcaklıktaki değişiklikler de dahil olmak üzere çok çeşitli koşullar altında stabil olma eğilimindedir.
Bu stabilite, numunelerin çeşitli işlemlere veya analizlere tabi tutulabileceği analitik uygulamalarda avantajlıdır.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat)'ın metal iyonları ile kararlı kompleksler oluşturma kabiliyeti genellikle düşük tespit limitleri ile sonuçlanır ve bu da onu karmaşık matrislerdeki metallerin eser analizi için uygun hale getirir.

Bu hassasiyet özellikle çevresel izleme ve kalite kontrol süreçlerinde faydalıdır.
Analitik kimyada, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), analizden önce numune çözeltilerinden metal iyonlarını izole etmek ve konsantre etmek için sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve katı faz ekstraksiyonu gibi numune hazırlama tekniklerinde sıklıkla kullanılır.
Bileşik, belirli metal iyonlarına karşı seçicilik sergilerken, numune matrisinde bulunan diğer bileşenlerle de etkileşime girebilir.

Ekstraksiyon koşullarının dikkatli bir şekilde optimize edilmesi ve maskeleme ajanlarının kullanılması, matris bileşenlerinden kaynaklanan parazitlerin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Potansiyel çevresel ve sağlık etkileri nedeniyle, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) kullanımı ve imhası, bazı yargı bölgelerinde düzenleyici kontrollere tabi olabilir.
Bu bileşiğin taşınması ve atılması sırasında ilgili düzenlemelere ve yönergelere uygunluk esastır.

Devam eden araştırmalar, yeni analitik teknikler, çevresel iyileştirme stratejileri ve endüstriyel süreçlerdeki potansiyelini keşfetmek de dahil olmak üzere 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) özelliklerini ve uygulamalarını daha da optimize etmeyi amaçlamaktadır.
Hem üretim hem de uygulama ortamları açısından hem 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) hem de tip IV alerjik yanıt sorunları ile ilgili endişelerin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.
Konvansiyonel tiuramları veya 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) ağırlığını ağırlığa göre değiştirebilen birincil veya ikincil hızlandırıcı olarak işlev görür.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) üretim parçalarında yanardönerliği azaltır veya ortadan kaldırır.
Doğal kauçukta düşük ısı oluşumu (düşük histerizis) ve çok iyi sıkıştırma seti sergiler - özellikle aşırı kürlenebilecek daha kalın kesitlerde.
Kükürt ile o kadar hızlı reaksiyona girer ki, kükürt veya kükürt içeren kimyasallarla erken reaksiyonları önlemek için kauçuğa bağlı formun kullanılması gerekir.

Mevcut buluş, elastomerler, yani doğal veya sentetik kauçuklar ve ayrıca özellikle geliştirilmiş kauçuk bileşikleri ve kalıplanmış kürlenmiş elastomerler üretmek için geliştirilmiş bir yöntemle ilgilidir.
2,2'-Ditiodi (etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), yararlı kürlenmiş durumu elde etmek için, katılar ve sıvılar arasında bulunan viskoz bir formda bulunan bazik kauçuk polimerlerin, genellikle ilk önce kauçuk bileşikleri üretmek için tozlar, reçineler veya sıvılar şeklinde diğer bileşenlerle mekanik olarak karıştırıldığı iyi bilinir ve kurulur.
Eklenen bileşenlerden bazıları, kürlenmiş elastik durumu ortaya çıkarmak için reaksiyona girebilen kimyasallardır.

Bu 2,2'-Ditiodi (etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) daha sonra kürleme (vulkanizasyon) işlemine tabi tutulur.
Kürleme periyodu sırasında, yaygın bir işlem olan sıkıştırma kalıplamada, kauçuk bileşiği, üretilen nihai bileşenin bir yansıması olarak şekillendirilmiş uygun bir kalıbın bileşen parçaları içinde aşırı doldurulmuş bir kapasiteye yerleştirilir.
Kürlemenin ilk aşamalarında, kauçuk bileşiğini kaplayan kalıp parçaları ısıya ve harici olarak uygulanan hidrostatik basınca maruz kalır.

Uygulanan basınç, kalıp parçalarının kapanana kadar birlikte hareket etmesine neden olur, böylece kauçuk bileşiği akışı ve içindeki kauçuk bileşiğinin konsolidasyonu ve fazla malzemenin dışarı atılması sağlanır.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) böylece kalıbın şeklini alır.
Başlangıçta uygulanan ısı, bu işlemi kolaylaştırmak için kauçuk bileşiğinin yumuşamasına neden olur ve daha sonra kauçuk bileşiğini yararlı bir elastik duruma vulkanize eden kimyasal çapraz bağlanma reaksiyonlarının gerçekleşmesine neden olur.

Diğer kalıplama işlemlerinde, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) uygun bir sürekli şeride (ekstrüzyon kalıplama) ekstrüde edilir veya ürünü oluşturmak için şekillendirilmiş bir kalıp bölgesinden diğerine aktarılır veya enjekte edilir (sırasıyla transfer kalıplama ve enjeksiyon kalıplama).
Yine işlem, mekanik bir şekillendirmeyi ve ardından kürlemeyi içerir.
Bu buluş, kauçukların kalıplanması için kullanılanlar veya diğerleri gibi tüm şekillendirme ve sertleştirme işlemleri için geçerlidir.

Son kullanım kalıpları, contalar ve tozluklar gibi küçük bileşenlerden ayakkabı kauçuklarına, ekstrüde profillere ve lastik dişlerine, hortumlara ve esnek elemanlara ve köprü yataklarına ve diğer büyük ölçekli inşaat mühendisliği yapılarına kadar geniş bir yelpazeyi içerir.
Eklenen bileşenler (katkı maddeleri), kauçukların birçok farklı kullanımının her biri için istenen malzeme özelliklerini elde etmek için uzun yıllar süren iyileştirme ve optimizasyon yoluyla geliştirilen tariflere veya formülasyonlara göre 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) içine dahil edilir.
Bu özelliklerin büyüklükleri, farklı uygulamalar için en uygun malzemeleri belirtmek için yaygın olarak kullanılır.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), kauçuk bileşiklerini yaklaşık 120 ° C ila 220 ° C aralığındaki bir sıcaklıkta kürlemek için açık ara daha yaygın bir uygulamadır, en yaygın sıcaklıklar 130 ° C ila 185 ° C veya civarındadır.
Bu sıcaklıklarda kürlenmenin tamamlanması için gereken süre, en yüksek sıcaklıklarda yaklaşık birkaç dakikadan, en düşük sıcaklıklarda birkaç saate kadar değişir ve bunlar genellikle sadece çok büyük eşyaların kürlenmesi için kullanılır.
Bazen 100 ° C'ye kadar düşük bir sıcaklık kullanılabilir, ancak kür normalde birkaç gün sürer.

Bu tür düşük sıcaklıktaki uzun kürler normalde yalnızca kürlenme süresinin önemli olmadığı durumlarda kullanılır, örneğin, sıvıları tutmak için kullanılan bir depolama tankının iç yüzeyinin etrafındaki kauçuk bir astarın kürlenmesi vb. kullanılır.
140 ° C ila 150 ° C arasındaki en yaygın sıcaklıklarda, kürlenme için makul bir süre normalde 20 dakika ila 60 dakika aralığında olacaktır.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) belirli metal iyonlarına karşı seçicilik sergiler, seçicilik, pH, sıcaklık ve çözücü bileşimi gibi deneysel koşullar ayarlanarak daha da arttırılabilir veya değiştirilebilir.

Bu esneklik, araştırmacıların ekstraksiyon sürecini belirli uygulamalar veya hedef analitler için uyarlamasına olanak tanır.
Sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemlerine ek olarak, karmaşık karışımlarda metal iyonlarının ayrılması ve miktarının belirlenmesi için yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gaz kromatografisi (GC) gibi kromatografik tekniklerde 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) da kullanılabilir.
Bazı durumlarda, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) tarafından oluşturulan metal komplekslerinin tespit edilebilirliğini veya stabilitesini arttırmak için türevlendirme teknikleri kullanılabilir.

Türevlendirme, bileşiğin kimyasal yapısının değiştirilmesini veya tespiti kolaylaştıran veya kompleksleşme verimliliğini artıran fonksiyonel grupların eklenmesini içerebilir.
Kalite kontrol süreçlerinde 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat), analitik sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için gereklidir.
Kalite kontrol önlemleri, sertifikalı referans malzemelerinin kullanımını, metot doğrulama çalışmalarını ve analitik cihazların düzenli kalibrasyonunu içerebilir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), hava, su, toprak ve biyotadaki metal kirleticilerin varlığını ve konsantrasyonunu değerlendirmeyi amaçlayan çevresel izleme programlarında değerlidir.
İzleme verileri, düzenleyici kararları, kirlilik azaltma stratejilerini ve çevresel risk değerlendirmelerini bilgilendirebilir.
Herhangi bir kimyasal reaktifte olduğu gibi, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) kullanılırken uygun güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Bu, uygun kişisel koruyucu ekipman giymeyi, iyi havalandırılan bir alanda çalışmayı ve depolama, taşıma ve imha için belirlenmiş protokolleri izlemeyi içerir.
Analitik kimya ve çevre biliminde devam eden gelişmelerin, metal iyon analizi ve ekstraksiyonu alanında sürekli araştırma ve yeniliği teşvik etmesi muhtemeldir.
Gelecekteki eğilimler, yeni ekstraksiyon tekniklerinin geliştirilmesini, yeşil kimya ilkelerinin araştırılmasını ve mikroakışkanlar ve nanomalzemeler gibi gelişmekte olan teknolojilerin uygulanmasını içerebilir.

Kullanımlar:
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), çevresel numuneler (örn. su, toprak), biyolojik numuneler (örn. kan, idrar) ve endüstriyel atık sular dahil olmak üzere çeşitli numune matrislerinden metal iyonlarının ekstraksiyonu ve ön konsantrasyonu için analitik prosedürlerde yaygın olarak kullanılır.
Metal iyonları ile kararlı kompleksler oluşturarak izolasyonlarını ve müteakip analizlerini kolaylaştırır.
Atomik absorpsiyon spektroskopisi, atomik emisyon spektroskopisi ve endüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrometrisi (ICP-MS) gibi analitik tekniklerde metal iyonlarının belirlenmesi ve miktarının belirlenmesi için 2,2'-Ditiodi (etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) kompleksleri kullanılır.

Farklı komplekslerin oluşumu, metal konsantrasyonlarının hassas bir şekilde algılanmasına ve doğru bir şekilde ölçülmesine yardımcı olur.
2,2'-Ditiodi (etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), çevresel izleme, ilaç, yiyecek ve içecek ve metalurji gibi endüstrilerde kalite kontrol süreçlerinde kullanılır.
Hammaddelerdeki, ara ürünlerdeki ve nihai ürünlerdeki metal safsızlıklarının veya katkı maddelerinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlayarak düzenleyici standartlara ve ürün spesifikasyonlarına uygunluğu sağlar.

2,2'-Ditiodi (etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), çeşitli sistemlerde metal iyonlarının dağılımını, türleşmesini ve davranışını araştırmak için araştırma laboratuvarlarında kullanılır.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), metal kompleksleşme kinetiği, termodinamik ve çevresel kader süreçlerini incelemek için değerli bir araç olarak hizmet eder.
Hava, su kütleleri, çökeltiler ve biyotadaki metal kontaminasyon seviyelerini değerlendirmek için çevresel izleme programlarında 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı yöntemler kullanılmaktadır.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) tabanlı teknikler, çevre kirliliği kaynaklarının, eğilimlerinin ve etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunarak bilinçli karar vermeyi ve düzenleyici eylemi kolaylaştırır.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), çevreye deşarj edilmeden önce ağır metal kirleticilerin uzaklaştırılması için atık su arıtma işlemlerinde uygulamalar bulabilir.
Metal iyonları ile seçici olarak kompleks oluşturma yeteneği, metallerin çökelmesine veya adsorpsiyonuna yardımcı olarak kontamine atık suların iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) akademik ortamlarda analitik kimya derslerinde ve laboratuvar deneylerinde öğretim amaçlı kullanılır.
Öğrenciler, kompleksleştirme kimyası, metal iyonu analiz teknikleri ve EED tabanlı metodolojileri kullanarak numune hazırlama ve cihaz çalıştırma ilkelerini öğrenirler.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), madencilik endüstrisinde cevherlerden ve mineral konsantrelerinden değerli metal iyonlarının çıkarılması ve geri kazanılması için kullanılabilir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat), liç ve solvent ekstraksiyonu gibi hidrometalurjik işlemler sırasında hedef metallerin seçici ekstraksiyonuna yardımcı olarak metal geri kazanımının ve proses verimliliğinin artmasına katkıda bulunur.
Elektrokaplama ve metal bitirme işlemlerinde, metal kaplamaların alt tabakalar üzerinde birikmesini kolaylaştırmak için kompleks oluşturucu bir madde olarak 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) kullanılabilir.
Metal katmanların homojenliğini ve yapışmasını iyileştirmeye yardımcı olur, elektronik, otomotiv ve havacılık gibi endüstrilerde bitmiş ürünlerin kalitesini ve performansını artırmak için kullanılır.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, deniz suyu, asidik çözeltiler veya endüstriyel proses akışları gibi agresif ortamlara maruz kalan metal yüzeyler için korozyon inhibitörleri olarak işlev görebilir.
Metal yüzeylerde koruyucu film tabakalarının oluşması, korozyon hasarını azaltmaya ve metal bileşenlerin ve yapıların hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı metal kompleksleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi tıbbi görüntüleme modaliteleri için kontrast maddeler de dahil olmak üzere biyomedikal araştırma ve sağlık hizmetlerinde potansiyel uygulamalar göstermiştir.

Bu kompleksler, spesifik dokuları veya biyomolekülleri hedeflemek için işlevselleştirilebilir ve bu da hastalıkların invaziv olmayan görüntülemesini ve teşhisini sağlar.
Belirli geçiş metali iyonlarına sahip 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, organik sentez reaksiyonlarında katalitik aktivite gösterir.
Çapraz bağlanma reaksiyonları, oksidasyon reaksiyonları ve polimerizasyon reaksiyonları dahil olmak üzere çeşitli kimyasal dönüşümlerde katalizör veya yardımcı katalizör görevi görebilirler ve değerli organik bileşiklerin ve malzemelerin sentezine yol açabilirler.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı metal kompleksleri, güneş pili teknolojilerindeki potansiyel uygulamaları açısından araştırılmıştır.
Boyaya duyarlı güneş pillerinde (DSSC'ler) veya organik fotovoltaik cihazlarda hassaslaştırıcılar veya elektron taşıma malzemeleri olarak işlev görebilirler ve güneş ışığının elektrik enerjisine dönüştürülmesine katkıda bulunabilirler.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat), içme suyu kaynaklarından veya endüstriyel atık su akışlarından ağır metal kirleticilerin uzaklaştırılması için su arıtma işlemlerinde kullanılabilir.

Su kalitesi için düzenleyici standartları karşılamaya ve insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olan verimli ve seçici bir metal iyonu giderme yöntemi sunar.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, özel özellikler ve uygulamalarla nanomalzemelerin sentezi ve işlevselleştirilmesinde kullanımları için araştırılmıştır.
Nanopartiküllerin, nanokompozitlerin ve çeşitli işlevlere sahip nanoyapılı malzemelerin üretimi için şablonlar, stabilizatörler veya öncüler olarak hizmet edebilirler.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat), biyolojik numuneler, gıda ürünleri ve çevresel numuneler gibi karmaşık matrislerdeki metal iyonlarının belirlenmesi için analitik kimyada kullanılabilir.
Metal iyonları ile kararlı kompleksler oluşturma yeteneği, spektrofotometri, voltametri ve kromatografi gibi analitik teknikler kullanılarak doğru miktar tayini sağlar.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı ekstraksiyon yöntemleri, elektronik atıklardan (e-atık) değerli metallerin geri kazanılmasında uygulama bulabilir.

Elektronik cihazlarda nadir ve değerli metallere yönelik artan talep göz önüne alındığında, 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) kullanan verimli ekstraksiyon teknikleri, sürdürülebilir geri dönüşüm uygulamalarına ve kaynakların korunmasına katkıda bulunabilir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, metal iyon algılama ve algılama uygulamalarında potansiyel kullanımları için araştırılmıştır.
Bu kompleksler, çözeltideki belirli metal iyonlarının hızlı ve seçici tespiti için sensör platformlarına veya algılama analizlerine dahil edilebilir ve çevresel izleme, endüstriyel proses kontrolü ve tıbbi teşhiste potansiyel uygulamalar sunar.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı metal kompleksleri, ilaç dağıtım sistemlerinin ve terapötiklerin geliştirilmesinde umut vaat etmektedir.
Bu kompleksler, hedefli ilaç dağıtımı için taşıyıcılar veya araçlar olarak hizmet edebilir ve daha fazla etkinlik ve azaltılmış yan etkiler için terapötik ajanların vücuttaki belirli bölgelerde kontrollü salınımını sağlar.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı şelasyon tedavisi, ağır metal zehirlenmesi, özellikle kadmiyum ve kurşun toksisitesi için potansiyel bir tedavi olarak araştırılmıştır.

Kadmiyum ve kurşun iyonları içeren 2,2'-Ditiodi (etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, idrar yoluyla atılımlarını teşvik ederek vücuttan atılmalarını kolaylaştırabilir ve bu toksik metallerin yüksek seviyelerine maruz kalan bireyler için potansiyel bir terapötik yaklaşım sunar.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, antimikrobiyal özellikleri ve gıda muhafazasındaki potansiyel uygulamaları açısından araştırılmıştır.
Bu kompleksler, gıda ürünlerinde patojenik mikroorganizmaların ve bozulma bakterilerinin büyümesini engelleyerek raf ömürlerini uzatabilir ve gıda güvenliğini artırabilir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) bazlı ekstraksiyon yöntemleri, metal kirleticileri kontamine topraklardan uzaklaştırmayı amaçlayan toprak iyileştirme çabalarına uygulanabilir.
EED, toprak matrislerinden metal iyonlarını seçici olarak çıkararak, iyileştirme sürecini kolaylaştırır, toprak kalitesini eski haline getirir ve metal kontaminasyonu ile ilişkili çevresel riskleri azaltır.
Organik sentez reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılan 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) kompleksleri, katalizör geri dönüşümünü ve yeniden kullanılabilirliği sağlayarak kimyasal üretim süreçlerinde sürdürülebilirliğe ve maliyet etkinliğine katkıda bulunabilir.

Güvenlik profili:
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) ve metal kompleksleri insanlar ve diğer organizmalar için toksisite gösterebilir.
Yüksek konsantrasyonlarda 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) veya komplekslerine maruz kalmak, cilt tahrişi, göz tahrişi, solunum yolu tahrişi ve alerjik reaksiyonlar dahil olmak üzere olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) içeren maddelerin yutulması veya solunması, merkezi sinir sistemini, karaciğeri, böbrekleri ve diğer organları etkileyen sistemik toksisiteye yol açabilir.

2,2'-Dithiodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) ve kompleksleri çevreye, özellikle su ekosistemlerine zararlı olabilir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis (dibenzilditiokarbamat) içeren atık suların su kütlelerine boşaltılması, yüzey suyunun ve tortunun kirlenmesine neden olarak balıklar, omurgasızlar ve algler gibi suda yaşayan organizmalara potansiyel olarak zarar verebilir.
2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) çevrede kalabilir ve besin zincirlerinde biyolojik olarak birikerek uzun vadeli ekolojik etkilere yol açabilir.

2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) çözeltileri, özellikle yüksek konsantrasyonlarda veya belirli koşullar altında aşındırıcı özellikler gösterebilir.
Konsantre EED çözeltileri ile temas veya 2,2'-Ditiyodi(etilamonyum) bis(dibenzilditiokarbamat) buharlarına maruz kalmak ciltte, mukoza zarlarında ve solunum dokularında korozyona ve hasara neden olabilir.
Kazara maruz kalmayı önlemek ve korozyona bağlı yaralanma riskini en aza indirmek için uygun taşıma ve depolama uygulamaları gereklidir.