1-Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone

2,4,6,8-Tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane; 1,3,5,7-Tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane; Methylvinylcyclosiloxane; Tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane; Tetramethyltetraethenylcyclotetrasiloxane CAS NO:2554-06-5